Kva er innhaldsmarknadsføring?

Innhaldsmarknadsføring er eit kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er ein kommersiell aktør som skaper innhald som er av interesse for personar som verksemda ønskjer å nå ut til. Til dette kjøper dei kommersiell marknadsføringsplass i nettaviser sine annonsevedlegg, skilt frå redaksjonelt innhald.

God innhaldsmarknadsføring gir lesarane ny kunnskap og gode opplevingar. Gjennom dette vert bygt ein relasjon mellom verksemda og lesaren, og omdømmet og profilen til verksemda vert utvikla. Innhaldet skal gi ein merverdi for lesaren, uavhengig av om ein ønskjer å føreta kjøp. Innhaldsmarknadsføring bruker tekst, bilete og eventuelt video som forteljarverktøy.

Kvifor innhaldsmarknadsføring?

For 100 år sidan var det kontroversielt at avisa trykte annonsar i avisa. Ved introduksjon var det for mange uvant. Sidan det gjekk tydeleg fram at annonsane ikkje var redaksjonelt innhald, vart dette ein viktig funksjon for lokalavisa av to årsaker. Det handla om at lokalavisa kunne utvikle ein arena som samlande torgfunksjon, ein arena som førte til at lokale næringsdrivande nådde ut til kundane sine med bodskapen sin. Derigjennom kunne dei skape grunnlag for verksemda si og lokale arbeidsplassar.

I tillegg utgjorde annonsane for avisa viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengigheit vart oppretthalden. Over tid har marknadsføringa utvikla seg på mange måtar, og særleg den digitale revolusjonen har opna for nye løysingar. Avisa vår ønskjer å utvikle seg med lokale annonsørar, og gjer dette ved å tilby marknadsføringsløysingar som gir annonsørane god effekt.

Innhaldsmarknadsføring er i ferd med å etablere seg som eit verknadsfullt marknadsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medium. Gjort på rett måte er det vår oppfatning at dette er eit godt og viktig produkt som også lokale annonsørar skal få tilgang til.

Korleis ser vi skilnad?

Innhaldsmarknadsføring er eit reint kommersielt produkt. Redaksjonen i avisa vår har ingenting med dette å gjere. Derfor er det også viktig at lesarane ser og forstår skilnaden på redaksjonelt og kommersielt innhald. Kravet til slikt skilje vert tydeleg understreka i dei etiske retningslinjene for medium, kalla Ver varsam-plakaten, og særleg punkt 2.6.

Kommersielt innhald skal vere tydeleg merkt. Dette er hos oss gjort med merking på framsida, med ordet «Annonse» i biletet. Ved å klikke på saka kjem lesaren til ei side som er annleis i utforming. Toppen av sida er merkt med «Betalt innhald», og øvst i teksten ligg ei merking av at innhaldet er innhaldsmarknadsføring.

Å vere tydeleg

For avisa vår er det viktig at lesarane straks ser og forstår skilnaden på innhaldsmarknadsføring og ordinært redaksjonelt innhald. Akkurat som for 100 år sidan er den redaksjonelle integriteten og uavhengigheita til avisa særs viktig for oss. Dersom nokon opplever at skiljet og merkinga er utydeleg, vil vi høyre det så snart som mogleg. Det er viktig at lokalavisa kan tilby gode og effektive marknadsføringsprodukt, men vi vil ikkje la det svekkje truverdet vårt.

Lukk

No satsar Noregs beste byrå for innhaldsmarknadsføring for lokalt tilpassa innhald på Vestlandet

Annonse frå Spray AS

Brenn du for den gode historia som rører, engasjerer og påverkar atferd? Vi er på jakt etter ein kommersiell innhaldsprodusent i Bergen.

Spray er eit kommersielt innhaldsbyrå med ansvar for innhaldsmarknadsføring i Amedia og Nettavisen. På grunn av auka etterspurnad søkjer vi no engasjerte medarbeidarar som vil medvirke til å styrke vår posisjon som Noregs beste byrå for lokaltilpassa kommersielt innhald.

Suveren historieforteljar

- No er vi på jakt etter ein suveren historieforteljar som samstundes har full kontroll på den journalistiske verktøykassa. Du kjenner Bergen som di eiga bukselomme, men har òg inngåande kjennskap til heile Amedias region Vest, det vil seie Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, sier Danny J. Pellicer, kommersiell innholdsleiar i Spray.

Søk på stillingen her

Amedia sine 64 aviser har ein unik posisjon i sine område. Det gjev eit fantastisk utgangspunkt for å fortelje engasjerende, nære og kommersielle historier både for lokale og nasjonale kundar.

Amedia sine titlar i denne regionen er Bergensavisen, Hardanger Folkeblad, Avisa Nordhordland, Kvinnheringen, Firda, Firdaposten og Tidens Krav.

Mye spennende

- Det hender så mykje spanande i regionen vår, og næringslivet etterspør andre produkt enn berre tradisjonelle annonsar. Vi har svært gode resultat med innhaldsmarknadsføring, og det kjem vi til å satse tungt på framover, seier Roger Myhr, salsleiar i Bergensavisen.

Er du den vi ser etter? Søk her

Du har stor respekt for klassisk lokalavis-journalistikk, og elskar krafta i ei godt fortalt historie med ekte, levande menneske. Du tenkjer som ein journalist, men elskar marknadsføring. Du kjenner på ein genuin glede når historiene dine gir gode resultat for kundane.

Uredd

- Du er uredd og ikkje av typen som sit rolig og ventar på instruksar. Du er innstilt på å løfte vår satsing på innhaldsmarknadsføring på Vestlandet til nye høgder, sier Pellicer.


Spray satser i vest.

Arbeidsoppgåver

Produsere kommersielt innhald. Det er viktig å meistre den klassiske avisartikkelen med tekst og foto, men vi er òg interessert i personar med videokompetanse

Utvikle konsept og innhaldsmarknadsføringskampanjar for kundar

Gjennomføre og publisere innhaldsmarknadsføring i Amedia sine kanalar

Delta i kundemøte med Amedia sine kunderågjevarar

Samarbeide med vårt nasjonale nettverk av innhaldsprodusentar

Noko reising må påreknast i Amedia sin region Vest

Ønskte kvalifikasjonar:

Redaksjonell erfaring frå mediehus

Relevant utdanning innafor journalistikk og/eller marknadsføring

Du er ein klassisk historieforteljar som enkelt ser den gode saka

Du er kreativ, men har òg stor gjennomføringsevne

Du er svært god skriftleg

Treng ikkje være fotograf, men ynskjeleg med kompetanse på foto og video

Kompetanse på moderne marknadsføring

Det er ein fordel om du meistrar nynorsk

Personlege eigenskapar:

Høgt arbeidstempo

Kreativ

Konkurransemenneske

Trivst med å arbeide i team

Sosial og omgjengeleg

Vi tilbyr:

Til den rette personen kan vi tilby ei utfordrande stilling i ein spanande bransje i vekst. Sjølv om Spray berre har ei stilling på Vestlandet, vil du arbeide tett på og saman med andre fagmiljø i Spray og kunderådgjevarar i våre aviser i Region Vest. Miljøet er prega av hyggelege og engasjerte kollegaer.

Spørsmål om stillinga: Danny J. Pellicer, kommersiell innhaldsleiar. Tlf. 48121205 Mail: danny.pellicer@amedia.no eller Ingrid Kvam, leiar content marketing. Tlf. 93650404 Mail: ingrid.kvam@amedia.no, 

Spray er Amedias kreative innhaldsbyrå. Vi har eit stort team av innhaldsprodusentar spreidd over heile Noreg, rådgjevarar og strategar som hjelper partnarar og kundar med å fortelja dei gode historiene. Vi jobbar med å treffa målgruppen der dei er – i nasjonale eller lokale kanalar, på eigne løysingane til kundane, sosiale medium eller hos andre distributørar. For å sikra optimal spreiing og effekt på kampanjen til kunden har vi ein eigen kommersiell desk som kontinuerleg optimaliserer og deskar innhaldet.

Spray sit tett på innovasjon, utvikling og nyskapande krefter i eit stort publiseringsmiljø i Amedia. Vi kan levera dei neste løysingane først, tilpassa behovet til partnarar og ynskjer.

Amedia er landet sitt største utgiver av lokale medium og omsette i 2017 for 3,6 milliardar kroner. Dagleg når media til konsernet 1,9 millionar lesarar gjennom sine 63 lokalaviser og nasjonale posisjonar som Nettavisa. Nyleg vart det kjent at Amedia òg overtek 9 aviser i Rogaland og Vest-Agder.

Redaksjonen i Firda har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet