Kraftproduksjon er arealkrevende, det er åpenbart. Men i kjølvannet av KS’ innspill til konsesjonsprosessen og blant annet ordfører Sortlands’ innlegg i denne avis 16/4, må vi informere om at tallene KS har fått av Asplan Viak rett og slett er uriktige.

På NVE sine hjemmesider kan man finne samtlige dokumenter til alle vindkraftverk gjennom historien. Der kan man finne de faktiske konsesjonsområdene til alle norske vindkraftverk. Vi oppdaterer løpende våre tall fra myndighetenes åpne kilder, og kan dermed lett ettergå Asplan Viaks konklusjoner.

Fra og med 2010 har vi ferdigstilt og har under bygging 52 vindkraftverk i Norge. Alle disse kraftverkene har et faktisk, samlet planområde på 493 km²; tallet Asplan Viak opererer med er 1760 km². Asplan Viak opplyser i sin rapport at de har «antatt» et planområde per kraftverk på 20 km². Det reelle snitt-tallet er 9,5 km². Det tallet burde Asplan Viak hentet inn selv.

Det er alvorlig å synse om tall man leverer fra seg til en kunde i en svært viktig debatt for landet. Vi synes for eksempel det er pussig at Asplan Viak tillegger den flytende havvindturbinen Hywind utenfor Karmøy et planområde på land på 20 km².

Asplan Viak skriver også rapporten at «i praksis endrer areal som legges ut til vindkraft karakter fra å være landbruks, natur og friluftsområder til industrielt utbygde områder». Nå har vi ikke det samlede tallet for hva kommuner kan ha omdisponert i sine egne kommunedelplaner for eventuell, fremtidig vindkraftutbygging, men det er i beste fall en teoretisk øvelse. Man kan kalle det for semantikk eller forenkling, men når Asplan Viak kobler dette sammen med sitt «antatte gjennomsnitt» for størrelsen på vindkraftverk, regner inn konsesjoner som ikke vil bli realisert og forutsetter at alle disse områdene i praksis endrer karakter er ikke dette lenger semantikk, det er rett og slett grov metodefeil.

Dette illustreres blant annet av Asplan Viak selv, som skriver at «tas det for eksempel utgangspunkt i vannkraftanlegg er arealbruken i hovedsak uendret som landbruks, natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel», uten at det endrer på det faktum at vindkraft er mye mer arealeffektivt enn vannkraft: FNs Ressurspanel definerer vindkraft som over 40 ganger mer arealeffektivt enn vannkraft. Dette burde konsulentene i Asplan Viak vite og vise.

Asplan Viak burde ha sjekket tallene sine mot åpne kilder, slik at våre gode venner i KS og ordfører Sortland ikke hadde blitt forledet til å tro at arealet vindkraften krever er flere ganger større enn hva realiteten faktisk er.