Vestland SV går imot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og krev at utsleppsløyvet vert vurdert på nytt, samt at driftsløyve ikkje vert gjeve. Vestland SV vil går mot dagbrot, og vil ha gruvedrift fra dag ein. Mineralar er ein eingongsressurs som ved uttak må nyttast fullt ut for å unngå både ressurssløsing med mineralar og miljøskade ved stor avfallsmengde.

Restmassen må minimerast gjennom bruk og ved tilbakefylling i gruva. Førdefjorden er nasjonal laksefjord og ein rik gytefjord med intakte økosystem. Vestland SV vil ivareta eksisterande varierte og næringsliv i Sunnfjordregionen, i balanse med naturgrunnlaget og sørge for at også komande generasjonar kan hauste av ein rein og rik Førdefjord.