Gå til sidens hovedinnhold

Vert straffa for å lukkast

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Medieoppslag dei siste dagane syner at Vestland fylkeskommunane er i ein krevjande økonomisk situasjon. Men situasjonen er ikkje eit resultat av aktløyse og manglande politisk styring. Det er stikk motsett. Auken i utgiftene er resultat av at Vestland har lukkast, og lukkast veldig godt. Både på miljø og opplæring.

Anboda med dei miljøvennlege ferjene i gamle Hordaland er vel kjent. Dei får ned klimautsleppa! Men dei er framleis hovudgrunnen til spareprosessen i fylkeskommunen. Anboda medverka til 350 millionar i auka årlege kostnader. Ein ønskt og villa politikk som er tinga av Stortinget og som har redusert utsleppa frå ferjene med 90 prosent. I tillegg er det god næringspolitikk fordi det har medverka til å sette den maritime næringa vår i førarsetet i den grøne omstillinga internasjonalt. Fylkeskommunen fekk nokre millionar i sommar, men framleis ikkje ein talfesta sum for åra framover. Difor held fylkesrådmannen med å legge inn kutt for å få budsjett og økonomiplan til å gå opp.

På opplæring er det også overforbruk, men det har knapt nok vore fokus på at hovudgrunnen er at vi har lukkast. Lukkast med å få fleire til å ta yrkesfag, og kome ut i lære. Ein nasjonal og ønskt utdanningspolitikk har Vestland fylkeskommune lukkast med. 40 millionar i overforbruk fordi vi har auka tilskot til lærlingar for å få fleire ut i lære. Og då sjølvsagt auke i tal på dei som faktisk tek fagprøva.

Det er mest som eit hån at regjeringa struper dette feltet, men samstundes seier at dei driv ein aktiv nærings- og utdanningspolitikk som legg til rette for framtidas arbeidskraft. Regjeringa straffar Vestland fylkeskommune for å lukkast med å sikre arbeidskraft for framtida og for å følge opp miljøkrava til Stortinget i anbod. I staden burde ein fått påskjøning for fordi vi rustar Vestland til å møte utfordringane i framtida, på arbeidsmarknad, industriutvikling og grøn omstilling.

Les også

Dottera må ha to månadskort, sjølv om skulen ligg i same fylke

Les også

Åsmund vil ha ny runde om Førdepakken. Meiner politikarane er redde for å ta debatten

Les også

Klimakrisa vert ikkje løyst ved å ofre norsk landbruk

Kommentarer til denne saken