Det er bra at Regjeringen i statsbudsjettet for 2020 foreslår å støtte våre tre skoleskip, samt lastedampskipet Hestmanden med til sammen 38,6 nødvendige millioner kroner – i snitt 9,6 million kroner på hvert av disse fire skipene.

Men hva med resten av den verneverdige og historiske flåten på 250 fartøyer? Dette er det antall fartøyer Den Norske Stat gjennom Riksantikvaren har gitt status som fredet eller vernet fartøy. Denne flåten er å finne fra Østfold i sørøst til Finnmark i nordøst, samt på flere av landets innsjøer. Flåten består av seil, passasjer, damp og motorfartøyer av alle slag, både små og til dels store, som «M/S Rogaland» i Stavanger og «M/S Sunnhordland» på Stord. I statsbudsjettet foreslås det gjennom bevilgninger til Riksantikvaren at 250 fartøyer skal dele på 63 millioner kroner – en reell nedgang fra 2019. Det blir i snitt 250.000 på hvert fartøy. Alle som har en viss forståelse for tall skjønner at dette går ikke i hop. Hva får man for 250.000?

I 2019 fikk Riksantikvaren inn søknader for 240 millioner kroner og hadde kun 25 prosent av dette til fordeling. Som en ansatt hos Riksantikvaren presist har formulert det: «Vår oppgave blir å fordele misnøye». Det samme legges det opp til i 2020. Bedre blir det ikke, når det samtidig bevilges mindre til landets tre fartøyvernsentre. Det er en fortvilelse og forbitrelse der ute, når myndighetene i Oslo år etter år seigpiner fartøyvernet økonomisk, og langt unna det som Stortinget har vedtatt i opptrappingsplanen for Fartøyvern – over 100 mill kroner. Bergens Tidende har gjentatte ganger satt søkelys på skjevfordeling av kulturmidler i Norge, da med konstant til fordel for Oslo. Tyngdepunktet i fartøyvernet er fra Kristiansand og nordover, der Vestlandet har flest verneverdige fartøyer.

Det foregår en seigpining av mange tusen som står på med frivillighet og dugnad for å ta vare på norsk fartøyvern. Norge bevilger mye til fartøyvern sammenlignet med andre land, men Norge har en lang kyst og mangfoldig maritim historie, og gjennom Riksantikvaren vernet mange fartøyer. I andre land er det i stor grad kommersielle selskaper som tar vare på og drifter f.eks passasjerdampskip, mens i Norge er det frivillige som må ta ansvar.

Det er lite å tjene på gjentagende gnitenskap. Det som risikeres er at påbegynte prosjekt, gjerne etter år med restaurering, stopper opp, og store summer brukt på restaurering går tapt. Det samme gjør frivilligheten. Det nåværende tilskuddsnivå tillater kun å støtte opp under prosjekt som opptar verkstedsplass, og å hjelpe fartøyer som er ute av drift tilbake i drift. Pågående prosjekt tar årtier, og det gis liten og ingen anledning til å sette i gang nye fartøyvernprosjekt som er viktig for ettertiden.

Midler bevilget til fartøyvern utløser både dugnadsinnsats og verdiskapning. Midlene brukes nesten 100 prosent i Norge, og går til fartøyvernsentrene og bedrifter langs kysten. Det er et stort tap om arbeidsplasser og profesjonell kompetanse fartøyvernet er avhengig av forsvinner. Manglende (2800) økonomiske ressurser innen fartøyvernet vil bidra til dette.

Fartøyvernere har flere utfordringer; restaurering, vedlikehold og drift av fartøyer i et til dels værhardt klima, stadige skjerpede krav fra sjøfartsmyndighetene, og ikke minst innsatsen med å få nye generasjoner engasjert. Det frister lite å engasjere seg når restaureringsprosjekt i enkelte tilfeller må pågå i 30 år, som f.eks Fylkesbaatanes «D/S Stavenes», 1904, hentet hjem for restaurering i 1991.

Tilskuddet til fartøyvern bør straks opp igjen til nivået det var på i 2016 – vel 100 millioner kroner. 40 millioner fra eller til betyr null og niks for budsjettbalansen, men alfa og omega for fartøyvernet.