Tirsdag 12. november skal Sunnfjord kommune behandle en uttale som har stor betydning for Førdefjorden. Driftskonsesjon for Nordic Minings rutil prosjekt i Engebøfjellet, med tilhørende sjødeponi skal enten bejaes eller få et nei fra de folkevalgte.

Sunnfjord kommune består av kommunene Jølster, Gaular, Førde og Naustdal som opphører 1.1.2020. Fra Naustdal som har et ja til prosjektet og til Førde som har hatt enstemmig nei til prosjektet, det er med andre ord fire kommuner med forskjellige standpunkt i saken som skal fatte et vedtak på tirsdag.

I formannskapet har voteringen gitt 1 stemme i overtall for å gi positivt tilsagn. Dette flertallet sikret Naustdal ordfører Håkon Myrvang fra Arbeiderpartiet. Til tross for at kommunestyregruppen var 9 mot 1 i den avgjørelsen og at Vestland Arbeiderparti i år endret standpunkt i saken. Vi ønsker ikke å bruke en nasjonal laksefjord som deponi.

Men nå er det kommunestyret som skal ha siste ordet før svaret blir sendt fra kommunen. Det finnes flere grunner til å si nei til prosjektet.

Forutsetningene i sin tid for at man sa ja, var i hovedsak den samfunnsnyttige gevinsten et slikt prosjekt ville tilføre regionen. Politikerne ble forespeilet 50 års drift for prosjektet samt 175 årlige arbeidsplasser. Disse tallene er nå redusert kraftig. Fra 50 til 29 år, og fra 175 til 109 arbeidsplasser. Dette som kanskje var det sterkeste argumentet for å tillate et slikt fotavtrykk er altså redusert kraftig. Det bør med andre ord vurderes på nytt, eller skal man tillate at 29 år med arbeidsplasser trumfer evigvarende arbeidsplasser som f.eks. lakseelvene representerer. Over 60 næringer tilknyttet fjorden signerte opprop mot utslippstillatelsen, er disse næringene nå ivaretatt når man søker driftskonsesjon?Havforskningsinstituttet har og levert høringssvar som igjen gjentar bekymringen for å tillate prosjektet.

Deponiets størrelse er redusert etter at Nordic Mining også vil utvinne granat. Noe som er problematisk med tanke på at disse mineralene eies av grunneiere. Her har grunneiere startet eget gruveselskap som ønsker å utvinne granat, uten fjorddeponi. Er dette tatt med i betraktningen?

Som folkevalgt har man alltid anledning til å endre standpunkt når det kommer ny informasjon. I utgangspunktet er så mye endret fra utgangspunktet i Nordic Minings plan, at naturvernorganisasjoner med fler mener at det bør foreligge en ny utslippstillatelse som skal behandles før driftskonsesjon behandles.

Det er nye kjemikalier som skal benyttes, den toårige overvåkningen av utvandrende og innvandrende laksefisk er ikke startet, blir alle ressurser ivaretatt? Medregnet dem vi potensielt kan benytte i fremtiden?

Her har de folkevalgte i Sunnfjord en sak med to utfall.

Si nei til driftskonsesjon og tydeliggjøre at det er en rekke faktorer som må vurderes på nytt. Og at man ikke ønsker fjorddeponi som en del av driften til Nordic Mining.

Eller si ja til driftskonsesjon, og dermed ta fra grunneieres rett til eget mineral granat. Og gå imot havforskningsinstituttets anbefaling og den endrete samfunnsnytten.