Tilbyr 10.000 kroner ekstra til ferievikarar på sjukeheimen. Får likevel ikkje nok søkjarar

Askvoll har lyst ut ni stillingar innan helse og omsorg for andre gong. Verken høgare løn, sjukepleiarstipend eller bonusordning for ferievikarar ser ut til å hjelpe.