Hagen skal være et sted med vekst og liv. Men giftbruk kan i stedet føre til et kretsløp av død.

Årlig brukes nærmere 150 tonn sprøytemidler i norske hager og omtrent det dobbelte i landbruket. Mange av disse midlene kan forurense vann, luft og jord og dessuten skade helsa vår.

Bruken av Roundup har økt med 300 prosent de siste 20 årene. Det internasjonale byrået for kreftforskning (IARC), som ligger under verdens helseorganisasjon, publiserte i 2015 en vurdering der de konkluderte med at gyfosat, det aktive stoffet i Roundup, trolig er kreftfremkallende. Ny kunnskap viser også at glyfosat inneholder hormonforstyrrende stoffer. Til tross for at det er omstridt har EU likevel forlenget godkjennelsen av produktet.

Sprøytemidler dreper både artene de er tiltenkt og de som hageeierne ønsker å beholde. Forgiftes bladblus drepes samtidig marihøner, gulløye, blomsterfluer og andre arter som lever av bladlus. Sprøytes blomster, bærhager og frukttrær med gift drepes bier, humler og sommerfugler som bestøver plantene. Drepes iberiasnegler med gift, drepes også de snegleartene som spiser iberiasneglens egg. Sneglemiddelet Nemaslug som er mye brukt og som deles ut av hagelag og kommuner, tar også livet av leopardsneglen - iberiasneglens fiende.

Utryddes insekter og snegler i en hage fortrenges samtidig de som livnærer seg på dem – som fugler, pinnsvin, frosker og padder. I verste fall forgiftes også de til døde. Ubalansen dette skaper medfører økt bruk av sprøytemidler og en akselerering av skadevirkningene.

Det finnes mange nyttige tips om hvordan man kan få frodige hage- og nyttevekster uten bruk av gift, ved hjelp av samplanting, tildekking, styrking av plantenes motstandskraft, og selvfølgelig med toleranse for at alle arter har sin plass i et økosystem.

Arter som er kunstig innført bør vi lære oss å leve med, og heller legge til rette for deres naturlige fiender fremfor å drive en kjemisk og kynisk krigføring som også rammer andre arter. Forskning tyder på at også virvelløse dyr har smertefølelse – tenk på det neste gang du klipper en iberiasnegle i to eller strør salt over den!

Hver dag utryddes mellom 50 og 150 arter. Giftbruk i hager og landbruk er medvirkende til denne prosessen. Sprøytemidlenes skadevirkninger har vært tydelige i mange år; bier, humler, marihøner og sommerfugler er blitt sjeldne gjester i hagene våre. Forsvinner insektene vil det bli dramatisk for alt liv på jorda. Så ta vare på de små livene i hagen – de er viktige og de har livets rett.