Båtrutene er livsnerven i øysamfunnet

AVHENGIG: Næringslivet er avhengig av bil og godsførende avganger, blant annet at servicebiler kan fraktes til og fra øyene for å få utført nødvendige oppgradering og vedlikehold, skriv artikkelforfattaren. Bildet er frå Florabassenget.

AVHENGIG: Næringslivet er avhengig av bil og godsførende avganger, blant annet at servicebiler kan fraktes til og fra øyene for å få utført nødvendige oppgradering og vedlikehold, skriv artikkelforfattaren. Bildet er frå Florabassenget. Foto:

Av
DEL

LesarbrevDet er med stor fortvilelse at vi leser i fylkeskommunens konkurransegrunnlag for nytt båtanbud fra 01.05.2022 som nylig kom ut på høring. Her går det frem at fylkesadministrasjonen nå legger opp til å kutte en kombibåt (kan frakte både biler, passasjerer og gods), og erstatte den med en passasjerbåt i Florabassenget. Dette til tross for at det er fattet tydelige vedtak om at rutetilbudet skal videreføres på dagens nivå. Her må det vel ha skjedd en glipp?

Den 24.04.2019 gjorde fylkestinget følgende vedtak:
Rutetilbodet skal vidareførast på dagens nivå og i tråd med føringar i RTP 2018-2027 og FT-sak 11/10.
Dagens nivå er at det opererer tre kombibåter i Florøbassenget, henholdsvis Fjordglytt, Sylvarnes og Øyservice, som alle tre kan frakte biler og gods til og fra øyene i Florabassenget.

Øysamfunnet er avhengig av bil og godsførende båter for å kunne fungere.

Næringslivet er avhengig av bil og godsførende avganger, blant annet at servicebiler kan fraktes til og fra øyene for å få utført nødvendige oppgradering og vedlikehold. Næringslivet på øyene hadde i 2018 en omsetning på 956 millioner kroner og betalte til sammen 97 millioner i skatt i 2018. Så dersom dette kuttet er et forsøk på å spare penger, vil en ikke oppnå annet enn at innbyggere og næringsliv vil for dårligere rammevilkår for verdiskaping.

Terje Svardahl er leder i fellesutvalget for øyene i Florabassenget, prosjekt Øyane

Terje Svardahl er leder i fellesutvalget for øyene i Florabassenget, prosjekt Øyane Foto:

Hvordan fylkesadministrasjonen eventuelt ser for seg at dette skal være et sparetiltak må en også stille seg spørrende til. Det vil ikke gi nevneverdig utslag for kostnadene om rutene driftes av en passasjerbåt eller en kombibåt. Det er passasjerkapasiteten som bestemmer bemanningen, og båtene vil være omtrent like store, særlig med tanke på at krav om 0-utslipps teknologi vil gjøre at fartøyet uansett må være av en viss størrelse om det er passasjerbåt eller kombibåt. 0-utslippsteknologi som batteri og hydrogen krever mer plass i maskinrommene enn dagens diesel motorer, som gjør at maskinrommene må være større og dermed må også båtene være av en viss størrelse uansett hva man skulle velge å bruke dekksarealet til.

Fylkesutvalget for samferdsel 19.03.2019 fatta følgende vedtak:

Standard og nivå på materiell og infrastruktur skal vidareførast, men tidsriktige løysingar skal søkast. Kapasitet og utforming må justerast i forhold til forventa behov. Statistikk fra dagens operatør av rutene i Florabassenget at det i 2018 var fraktet i overkant av 10.000 biler i Florabassenget. Reisende opplever ofte at kapasiteten er sprengt.

Dersom en skal følge vedtaket bør en jo legge opp til å øke kapasiteten ift dagens ruteproduksjon, da behovet for bilkapasitet er økende.

Mens kommunen bygger ut flere ferjekaier for å styrke tilbudet for øyene, legger fylkeskommunen som har ansvaret for ruteproduksjonen nå legger opp til å svekke tilbudet. Senest i mars 2019 ble det åpnet en ny ferjekai på Skorpa. Totalt er det nå investert i 7 ferjekaier i Florabassenget for å koble øyene til fastlandet.

Ferjekaier er en fremtidsrettet og hensiktsmessig løsning, ikke bare med tanke på befraktning av biler og gods, men også med tanke på universell utforming. Dette ser vi eksempel på i Smørhamn, der Bremanger kommune har valgt sette i stand ferjebroa for å kunne gi et forsvarlig tilbud til passasjerer som har behov for universell utforming. (Tidevannsforskjell gjør det svært utfordrende å kunne tilby dette med konvensjonelle landganger der det ikke er flytebrygge). Da blir det etter vårt syn et stort steg i gal retning å legge opp til økt bruk av passasjerbåt som ikke kan nytte seg av ferjebroer som kommunen har investert betydelig i for å ha et mest hensiktsmessig tilbud. Videre er det i budsjettvedtaket i fylkestinget presisert at ekstrabevilgningen på over 100 millioner skal gå til miljøteknologi og nettopp universell utforming.

Vi ser det som positivt at fylkesadministrasjonen har lagt opp til en større kombibåt, men dette kan ikke brukes som argument for å be om kun to kombibåter, da den totale kapasiteten går ned. Det må heller ikke fra fylkesadministrasjonen sin side komme som tilsvar at forrige anbud la opp til kun to kombibåter, da de politiske føringene klart og tydelig presiserer at det er dagens nivå på rutetilbudet som skal videreføres i den nye kontrakten.

Båtrutene er selve livsnerven ut til øyene, det er fylkesveisambandet som binder øyene til fastlandet. En fylkesvei som ikke kan ta biler, hva er nå det slags vei?

Vi setter vår lit til at fylkespolitikerne følger opp sitt vedtak ved at det blir stilt krav til tre kombibåter i Florabassenget fra 2022. Om fylkesadministrasjonen er i tvil om prisdifferanse på en bilførende kombibåt og en ren passasjerkatamaran bør man i anbudet innhente pris på begge alternativene. Da kan man får tallfestet forskjellen, og gjøre en klok beslutning når tallene er kjent. Blir utkastet til konkurransegrunnlaget gjeldene, vil dette bli være en stor svekkelse sett opp mot dagens ruteproduksjon og et brudd på fylkestinget sitt vedtak 24.04.2019.


Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags