Vegvedlikehald og eigedomsskatt

Av
Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

(Foto: )

DEL

Tilbod: Firda i 5 veker for 5 kroner!

LesarbrevVi registrerer at Fjaler Sp er ute med ei julehelsing i form av eit lesarinnlegg i Firda no i romjula. Her gjer dei greie for sitt framlegg til nye retningslinjer for private gards- og grendevegar.

At dette er ei viktig sak for Senterpartiet har vi forståing for, men det blir likevel noko lettvint å hoppe bukk over dei økonomiske realitetane.

I kommunestyret 19.12 fremja Sp dette framlegget med ei inndekning på å auke eigedomsskatten med 0,5 promille, noko som utgjer ca. 550.000 kr. Ifølge rådmannen sine tal vil framlegget til Sp koste minst det doble. Å innføre same retningslinjer som Askvoll vil ifølge rådmannen gje ca. 1,2 mill i meirutgift. Sp sitt framlegg gjekk endå til eit hakk lenger enn Askvoll sin praksis.

I tillegg røysta Sp for eit framlegg frå Miljøpartiet Dei Grøne om å auke eigedomsskatten med 1 promille for å m.a. berge barnehagane på Hellevik og Guddal.

Når ein så veit at maksgrensa er 7 promille og at det allereie låg inne ein auke på 2,5 promille i økonomiplanen begynner reknestykket å slå kraftige sprekker. I tillegg vert innsparingane mindre som følge av å halde oppe dei nemnde barnehagane. Totalt opererer dermed opposisjonen med Sp i spissen med ei underdekning på ca. 3,5 millionar i året utover i økonomiplanperioden.

At budsjettet deira går i hop for neste år blir fattig trøyst når ein då brukar opp inntektspotensialet og samstundes kuttar innsparingar. Det gjer situasjonen dobbelt ille på sikt.

Kva er så konsekvensen av å finansiere alle gode ønske ved å auke eigedomsskatten?

Jau, inntil eit visst nivå kan det gå, men når ein har nådd taket og samstundes let vere å gjere nødvendige strukturgrep har ein skaffa seg ei solid utfordring.

I tillegg vil vi hevde at å sette eigedomsskatten på makssats er eit heller dårleg tiltak når ein ønsker å rekruttere nye innbyggarar. Vi har hatt ein pen folketalsvekst i sentrum dei seinare åra. Konsekvensen av Sp si røystegjeving vil fort bli ein eigedomsskatt på ein del hus på ca. 15.000 kr i året. Det vil neppe stimulere denne veksten ytterlegare.

Dei som vil merke ein slik kraftig auke i eigedomsskatten mest er den gruppa vi aller helst ønsker å få tak i; nemleg småbarnsfamiliar som ofte ønsker å bygge sitt eige hus.

Vi har forståing for at ein er opptekne av å innfri valløftet om vegvedlikehaldet, men forventar likevel økonomisk edruelegheit og ikkje minst; innbyggarane har krav på å vite korleis Sp på sikt ser føre seg å finansiere desse tiltaka.

For oss får dette meir eit preg av å vere eit politisk spel og ikkje eit reelt forsøk på å få gjennomslag. Når ein sit i opposisjon bør ein jobbe aktivt inn mot fleirtalet om ein ønsker å få saker gjennom. Vi registrerte ikkje noko engasjement for desse såkalla hjartesakene i formannskapet eller i forkant av kommunestyret, og vart ikkje på noko tidspunkt kontakta før same dag som kommunestyremøtet.

Å fremje slike framlegg direkte i møtet utan å ha prøvd å etablere eit fleirtal i framkant er ikkje det vi vil kalle eit truverdig politisk handverk.

Kjetil Fristad (gruppeleiar Fjaler Ap)

Odd Helge Aase (gruppeleiar Fjaler Høgre)

Arne Osland (gruppeleiar Fjaler Venstre)

Artikkeltags