I den nyleg avslutta Regionreforma vart fylket vårt slege saman med Hordaland, og namnet VESTLAND er åt å festne seg. 

Eg ser denne samanslåinga som eit arbeidsuhell. Våre fylkespolitikarar vart «sporv i tranedansen», og etter kvart vil vel dei breie smila til vår forhandlingsleiar stivne. 

For det er denne såkalla kjøttvekta då, pluss venstremannen Sponheim.

Dess lenger nord ein kjem i fylket, dess mindre nytte vil vi ha av samanslåinga – trass i den store medgifta som følgde oss inn i storfylket.

Eg har meint frå dag ein at det er møringane som er våre naturlege samarbeidspartnarar.

Ikkje berre er møringane rivande flinke til å finne praktiske og gode løysingar når det gjeld fjordkryssing og samferdsle generelt, men dei får til det meste av det dei prøver på, også i politikken. Og med Kvivsvegen og eit godt sjukehustilbod i Volda, vender stadig fleire nordfjordingar kursen nordover.

Tunnelen gjennom Stadt, skaper ein ny situasjon for folk på kysten. Hurtigbåt til Ålesund vil redusere trafikken Måløy-Bergen, og dessutan vil båtreisa bli kortare og meir komfortabel. Og Ålesund sjukehus på Åse kan konkurrere med dei beste i landet på mange område.

Eg får halde «kjærleikssorga» mi for meg sjølv, men konstaterer at nok ein gong vart vi husmenn i det politiske spelet.