Etter at tre lokalpolitikere fra Arbeiderpartiet besøkte Førde omsorgssenter og snakket med de ansatte om utfordringer og i jobben de er satt til å gjøre, ble det bråk. Kommunedirektør Terje Heggheim vil ha slutt på at folkevalgte besøker kommunale enheter uten at kommunalsjefen har gitt grønt lys og dessuten at den øverste kommuneledelsen – det vil si Heggheim – er orientert.

At dette indikerer en grunnleggende mistillit til de kommunale enhetslederne er så sin sak. Det er primært en utfordring for kommunen. Verre er det at formannskapet i Sunnfjord, i møte torsdag 11. mai, tok til etterretning en orienteringssak hvor kommunedirektøren la frem følgende retningslinje for de folkevalgte: «Dersom folkevalde åleine eller saman med andre ønskjer å besøke kommunale einingar, skal de rette seg til vedkomande kommunalsjef med ein førespurnad. Kommunedirektøren skal alltid vere orientert om slike besøk.»

Problemet er at det kan verken kommunedirektøren eller formannskapet bestemme. Retningslinjen er en rettslig nullitet. Verken kommunens administrasjon eller noe politisk organ kan instruere folkevalgte politikere på denne måten. Folkevalgte politikere svarer bare overfor to instanser: folket og loven. Det vil si at så lenge politikerne ikke bryter loven så kan de ikke sanksjoneres eller instrueres, ei heller av andre politikere.

Dette har blant andre Kommunaldepartementet slått ettertrykkelig fast. På samme måte kan heller ikke formannskapet (og langt mindre kommunedirektøren!) pålegge de folkevalgte å henvende seg til kommunalsjefen om de vil besøke en kommunale enhet, eller snakke med de ansatte. Knut Henning Grepstad, tidligere assisterende fylkesrådmann, tar derfor feil når han mener at «tenestevegen for folkevalde som ønsker slike møte kan vere gjennom dei demokratiske kanalane, som politiske utval og kommunestyret.» De folkevalgte har ingen «tjenestevei». Deres «tjenestevei» er neste valg.

Hva kan så kommunen gjøre dersom de er misfornøyde med at kommunalt ansatte bruker sin ytringsfrihet og at folkevalgte bruker sin rett som folkevalgte til å orientere seg om hvordan ansatte i kommunen opplever tilstanden på de respektive fagområder?

Jo, de kan sørge for full kontroll med rutiner for besøk ved kommunale enheter. Men det må skje i form av instrukser til enhetene, ikke til de folkevalgte. Kommunen kan videre skjerpe inn regler for hvem som kan uttale seg på vegne av kommunen. Her har Knut Henning Grepstad helt rett. Ingen som leser reportasjen fra Førde omsorgssenter kan imidlertid være i tvil om at de ansatte uttaler seg på egne vegne.

Det kommunen ikke kan gjøre er å instruere de folkevalgte om hvordan de skal gå frem ved besøk på kommunale institusjoner. De kan heller ikke nekte de ansatte å fortelle om hvordan de opplever jobbsituasjonen og om de mener de klarer på løse sine oppgaver og om bevilgningene er tilfredsstillende.

I et innlegg i Firda forsøker kommunedirektøren å begrunne rutinene med hensynet til beboere og brukere på kommunale institusjoner. Det er det vel knapt noen som tror på. Mer nærliggende er det å anta at det er et ønske om å unngå at folkevalgte og allmennhet skal få innsyn i en annen versjon av hvordan det står til med tjenestetilbudet i Sunnfjord kommune enn det kommunedirektøren suverent kan presentere for politikerne. Mye kan sies om en slik praksis, men «raus og open» er den vel ikke.

Les også

Nokon som vil søke leiarjobb hjå denne mannen?

Les også

Kven vil eigentleg søke leiarjobb hjå denne mannen?