1. november fekk straumselskapa strengare reglar å ta omsyn til. Hovudmålet var betre og meir tilgjengeleg informasjon til straumkundane. Det vart også innført lengre varslingsfrist for å endre vilkår. Slik skulle det vere lettare for folk å orientere seg om prisar og straumavtale.

Men mange selskap har enno ikkje innretta seg etter dei nye reglane, ifølgje statsministeren.

– Vi treng å ha alle med på laget viss vi skal lykkast med å få gode, oversiktlege tilbod til kunden, seier Støre til NTB.

Han gjer det klart at regjeringa er utolmodig. Støre opplever å få tilbakemelding frå mange nordmenn som framleis strevar med å forstå avtalar og vilkår.

– For straumkundane har vi understreka at straumselskapa skal rettleie, ikkje villeie. Det står att arbeid for å rydde opp slik at straumkundane veit kva avtalen består i. Kva dei betaler for og ikkje, legg han til.

Varslar moglege innstrammingar

Det er no to månader sidan regelendringane vart innførte. Forbrukartilsynet har rapportert inn til Barne- og familiedepartementet korleis straumselskapa har følgt opp. Det er dette departementet som har ansvar for forbrukarspørsmål. Basert på denne innrapporteringa, meiner Støre at selskapa må forte seg.

Han har forståing for at det tek noko tid for selskapa å leggje om dei interne rutinane sine. Samtidig vil han gi klar beskjed om at det ikkje bør ta for lang tid.

– Det er eit viktig signal. Vi ønskjer å sjå resultat av den forskriftsendringa, seier han.

Viss det ikkje blir betring, kan det bli aktuelt med ytterlegare innstrammingar, varslar han. Det kan dreie seg om maksgrense på påslag og på månadsgebyr og ei innstramming for variable straumavtalar. Andre innstrammande tiltak blir òg vurdert.

Dei moglege tiltaka gjeld både dei reelle kostnadene og plikta til informasjon.

– Begge deler, stadfestar Støre.

Færre tilbyr variable straumavtalar

Variable straumavtalar har vore særleg omdiskutert. Ved desse avtalane blir prisen sett på førehand og avtalen er som regel dyrare enn spotprisen. Ifølgje Forbrukarrådet har prisen ein tendens til å stige raskt når det er auke på kraftbørsen, men han går sakte ned når spotprisen søkk.

14,5 prosent av norske hushald hadde ein slik straumavtale i tredje kvartal i fjor, ifølgje SSB. Oppdaterte tal som dekkjer perioden etter regelendringa vart innført, er først klare seinare i januar.

Likevel synest det klart at det har skjedd ei endring i marknaden. For eit år sidan var det 53 selskap som tilbaud slike avtalar, men talet har no sokke til 15, opplyser seniorrådgivar Thomas Iversen i Forbrukarrådet.

– Veldig mange har forsvunne. Det er grunn til å tru og håpe at dette løyser seg av seg sjølv. Viss det ikkje skjer bør styresmaktene vurdere andre tiltak for å sikre forbrukarane mot variable avtalar, til dømes eit forbod, seier Iversen.

Regjeringa følgjer utviklinga utover vinteren, men Støre vil ikkje seie noko nærare om når eventuelle innstrammingar kan komme eller kva som skal til for at ein går til det steget.

– Vi skal lytte til Forbrukartilsynet. Dei vurderer dette systematisk, og så skal vi samanfatte. Vi håpar at det ikkje skal bli nødvendig, seier Støre.

– Må få tid til å verke

Bransjeorganisasjonen Fornybar Norge meiner straumselskapa har følgt opp regelendringane så raskt dei kan. Dei fleste vil ha endringane på plass i januar, ifølgje organisasjonen.

– Dei nye reglane ryddar godt opp og må få tid til å verke, seier direktør for produksjon og marknad Toini Løvseth.

Som svar på varsel om mogleg nye innstrammingar, svarer ho at straummarknaden allereie er gjennomregulert.

– Det er useriøse aktørar der ute som ikkje burde få lov å selje straum. Desse få øydelegg for tilliten til heile næringa, og gjer det vanskeleg å vere forbrukar i eit allereie komplisert system. Det viktigaste tiltaket er at forbrukarstyresmaktene sanksjonerer på bakgrunn av gjeldande regelverk, seier Løvseth.