Det planlagde nybygget på meieritomta i Førde er igjen i det blå. I statsbudsjettet ligg det ingen pengar til ei slik investering.

– Utruleg skuffande. Vi har venta så lenge. I år var eg sikker på at vi skulle komme med, seier Karen Marie Hjelmeseter (Sp), styreleiar for Sogn og Fjordane Kunstmuseum.

Håpar på spelemidlar

Både fylkestinget og Førde kommune har gjort vedtak om å investere til saman 41 millionar kroner i nybygget, som skal bli eit kunstmuseum for heile fylket. Fylket har søkt om 35 millionar kroner frå staten, men i statsbudsjettet er det ikkje sett av ei krone.

– Vi har lagt grunnlaget lokalt for det nye museet, og hadde signal om at når alle formalitetar var på plass her, skulle det gå i boks. Men slik vart det altså ikkje, seier Hjelmeseter.

– Korleis ser du på sjansane til eit nytt kunstmuseum i fylket no?

– Håpet ligg i spelemidlane, som blir delt ut seinare i haust. Der har vi sjanse til ei løyving på 25 millionar. Men då må vi jobbe for å få på plass dei siste ti, seier Hjelmeseter.

– Men vi gir ikkje opp. Eit nytt kunstmuseum vil bli eit fyrtårn for heile fylket.

Ti millionar ekstra til kultur

Likevel får både kunstmuseet og folkemusea i Sogn og Fjordane eit solid løft, med fem millionar ekstra til drift. Den totale kulturpotten aukar med nesten ti millionar.

– Auken på fem millionar til museumsdrift var noko vi hadde venta. Det var ein lovnad vi fekk i samband med konsolideringsprosessen vi er i gang med. Men vi har grunn til å vere godt nøgd med dette, seier fylkesdirektør for kultur, Ingebjørg Erikstad.

Sogn og Fjordane Kunstmuseum, De Heibergske samlingar, Sogn Folkemuseum og Sunnfjord Museum har alle vedteke å vere med i samanslåinga, medan Nordfjord Folkemuseum førebels ikkje har teke nokon avgjerd.


Meir til kunstnarsenteret

Som tidlegare kjend, får både Sogn og Fjordane Teater og Førdefestivalen eit løft, på høvesvis ein million og 800 000. Opera Nordfjord får ein halv million i auke, medan Bokbyen i Fjærland er løyvd hundre tusen ekstra for 2009.

Nordisk Kunstnarsenter på Dalsåsen får 1,7 millionar ekstra over statsbudsjettet. Mykje av dette er kompensasjon for bortfall av midlar frå Nordisk ministerråd.

Her postane som gjeld kultur i Sogn og Fjordane i regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2009:

Tiltak

Vedtak
2008

Endring

Endring
i pst.

Forslag
2009

Bokbyen i Fjærland

213 000

100 000

46,9

313 000

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

4 838 000

213 000

4,4

5 051 000

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival

3 228 000

772 000

23,9

4 000 000

Kystmuseet i Sogn og Fjordane

2 835 000

125 000

4,4

2 960 000

Nordfjord Folkemuseum

2 258 000

99 000

4,4

2 357 000

Nordisk kunstnarsenter Dalsåsen (NKD)

948 000

1 681 000

177,3

2 629 000

Opera Nordfjord

1 891 000

500 000

26,4

2 391 000

Sogn og Fjordane - museumskonsolidering

5 000 000

5 000 000

Sogn og Fjordane Kunstmuseum

2 876 000

127 000

4,4

3 003 000

Sogn og Fjordane
Teater LL

13 261 000

1 000 000

7,5

14 261 000

Sunnfjord Museum

1 561 000

69 000

4,4

1 630 000

Sogn og Fjordane

33 909 000

9 686 000

28,6

43 595 000