Regjerings foreslår i framlegget til statsbudsjett for 2009 å bruke 82 millionar kroner til restfinanisering av E16 Borlaug – Voldum. Prosjektet omfattar 8,5 kilometer ny veg i Lærdalsdalen og har ført til ei innkorting av E16 med om lag to kilometer.

Prosjektet blei opna for trafikk i september 2008. Midlane i 2009 vil mellom anna bli brukt til å tilbakebetale midlertidig omdisponerte midlar frå andre prosjekt, for å sikre rasjonell anleggsdrift i 2008. Midlane vil elles gå til restarbeid og sluttoppgjer.


Fleire tunge prosjekt

Til ”øvrige riksvegar”, det vil seie riksvegar utanom stamvegnettet, er det for 2009 foreslått ei samla investeringsramme på 254,5 millionar kroner, medrekna 138,5 millionar kroner til rassikring. I tillegg er det rekna med at Sogn og Fjordane får råvelde 120 millionar kroner i forskott og bompengar.

Innanfor den statlege investeringsramma er det sett av midlar til prosjektering og kjøp av grunn for andre del av fastlandssambandet til Ytre Bremanger (riksveg 616 Langsjø – Kolset) og riksveg 609 Dalsfjordsambandet.

75 millionar kroner er for 2009 sett av til prosjektet E39 Kvivsvegen.

30 millionar kroner er foreslått til utbetrning av flaskehalsen E39 Torvund – Teigen i Høyanger kommune.

Det er også sett av 138 millionar kroner til rassikring, mest til Kjøsnesfjorden.

I tillegg har ein prioritert mindre investeringstiltak, i hovudsak mindre utbetringar. Midlane skal elles nyttast til trafikksikringstiltak og bygging av gang- og sykkelvegar.