Statsminister Erna Solberg (H) legg opp til ei kontrollert gjenopning av Noreg i fire trinn. Når første trinn kjem, kan ho ikkje seie noko om førebels.

– Vi skal gjere dette trinnvis og kontrollert, sa statsministeren då ho onsdag la fram gjenopningsplanen i Stortinget.

– Når vi har opna opp eitt trinn, vil vi som hovudregel vente i tre veker før vi går vidare til neste trinn. Når vi ser at det er trygt, og smitten ikkje aukar igjen, vil vi gå vidare til neste trinn i planen, forklarte ho.

Her er hovudgrepa som regjeringa varslar i kvart av dei fire trinna:

Trinn 1

Det første, førebuande trinnet er å komme tilbake til det tiltaksnivået vi hadde før 25. mars. På det tidspunktet vart nye nasjonale tiltak innført for å handtere den stigande smitten i vekene før påske.

I trinn 1 vil regjeringa mellom anna vurdere å opne for:

* Inntil 5 gjester i private heimar.

* Skjenking til klokka 22, med krav om matservering.

* Arrangement som berre samlar personar frå éin kommune, kan gjennomførast.

* Avstandstilrådinga blir endra tilbake til 1 meter.

* Inntil 100 personar på arrangement innandørs, som kultur- og idrettsarrangement, konferansar og gudstenester, der alle sit på faste tilviste plassar.

* Inntil 200 personar på arrangement utandørs, men 200 personar gonger 3 i 3 kohortar viss publikum sit i faste tilviste plassar.

Trinn 2

I trinn 2 vil regjeringa prioritere lettingar for barn og unge og studentar. Men det vil òg komme lettingar for dei breiare lag av befolkninga.

Slik det ser ut no, kan dette trinnet ifølgje statsministeren tidlegast komme i andre halvdel av mai.

I trinn 2 vil det:

* Bli opna for auka fysisk undervisning på universitet, høgskular og fagskular.

* For besøk i private heimar blir det opna varsamt frå 5 til 10 gjester.

* For private arrangement i leigde lokale vil det bli opna for inntil 20 personar.

* Skjenketida blir utvida til klokka 24, og kravet om matservering blir fjerna.

* Arrangement kan gjennomførast med inntil 200 personar innandørs der alle sit på faste tilviste plassar.

* Barn og unge kan delta på arrangement og organisert trening innanfor kommunen. Innandørs vil det vere ei avgrensing på 100.

* For vaksne i breiddeidretten blir det gradvis opna for organisert trening både ute og inne, i grupper på inntil 20 personar. Helsestyresmaktene vil innan midten av april foreslå ein modell for gjenopning av breiddeidretten.

* Reiser innanlands kan gjennomførast.

* Rådet om å unngå reiser til utlandet blir halde oppe, med mindre reisa er strengt naudsynt. Det vil framleis vere strenge krav om karantene og testing for dei som kjem inn i landet.

* Det vil komme lettingar for familiebesøk frå utlandet, både frå EØS-området og tredjeland. Regjeringa vil mellom anna vurdere opning for innreise for kjærastar og besteforeldre.

* Det vil òg komme lettingar for prioriterte grupper med arbeidsreisande frå utlandet.

Ifølgje Solberg er det for tidleg å seie kva rammer som vil gjelde for feiringa av 17. mai. Dette vil regjeringa komme tilbake til i slutten av april.

I mai vil det òg komme svar om rammene for festivalar og andre arrangement som er planlagde til sommaren.

Trinn 3

I trinn 3 vil regjeringa vurdere lettingar både i det private og det offentlege rommet, mellom anna ved å tillate at fleire samlast.

* Det blir opna for at ein kan ha 20 gjester heime, og 50 personar skal kunne møtast på private arrangement i leigde lokale.

* For offentlege arrangement vil det bli gjort eigne vurderingar som blir knytte opp mot eventuell bruk av hurtigtestar og koronasertifikat.

* Det blir normale skjenkjetider, men det vil framleis vere krav om registrering og god avstand mellom gjester.

* Regjeringa vil framleis ønskje at flest mogleg jobbar på heimekontor.

* I breiddeidretten for vaksne vil det bli vurdert å opne gradvis for seriespel og andre konkurransar.

* Barn og unge kan delta på arrangement og organisert trening på tvers av kommunegrensene.

* Toppidrettsutøvarar kan no drive tilnærma normal idrettsaktivitet.

* Det vil òg bli opna for meir utanlandsreiser, men med framleis krav til karantene og testing. Desse krava kan likevel bli endra frå slik det er i dag. Også for reiser utanlands vil ein vurdere korleis koronasertifikata kan brukast.

* Det vil òg bli opna for meir normal arbeidsinnvandring.

Trinn 4

I trinn 4 vil mykje kunne vere tilnærma som normalt. Men det vil framleis vere krav til smitteverntiltak, avstand, at ein er heime når ein er sjuk eller i karantene og det kan framleis vere behov for noko bruk av heimekontor, ifølgje Solberg.

Det betyr at det framleis kan vere avgrensingar knytt til store offentlege arrangement og breiddeidrett- og fritidsaktivitetar.

Det kan òg vere aktuelt med innreiserestriksjonar og krav om karantene og test for reisande frå enkelte område.

(©NPK)