Sjødeponi i Førdefjorden har på nytt vært oppe som sak, sist nå på Vestland Arbeiderparti sitt i møte i Førde. Etter møtet, i et leserbrev i Firda 30.01.19, skriver Johannes Myklebust Bysheim (Osterøy Arbeiderparti), Leonora Hjelle (leder Vestland AUF) og Reidar Staalesen, styremedlem Arbeiderpartiet i Bergen, blant annet følgende:

Grunnen til at saken har vært på flere årsmøter er enkel. Vi har forsterket politikken vår basert på ny kunnskap.

Siden de her sier NY kunnskap, så blir spørsmålet: Hvilken NY kunnskap er det Osterøy Arbeiderparti, Vestland AUF og Arbeiderpartiet i Bergen har, som regjeringen ikke har? Er det slik at de med ny kunnskap mener Artic Mineral Resources AS (AMR) sine planer om utvinning av Granat, som innbefatter fjelldeponi? I så fall er disse planene på vegne av Naustdal Kommune vurdert av et uavhengig selskap og funnet urealistiske, blant annet fordi Driftsmetode som gir dårlig ressursutnyttelse, rundt 50 % av forekomsten vil bli stående igjen i gruva av stabilitetshensyn.

Eller har skribentene annen ny kunnskap i saken?

Hvis kunnskap er målet, hvorfor ble det ikke på Vestland AP sitt møte opplyst at Miljødirektoratet har kommet med sin utredning om konsekvensene av hva et forbud mot sjødeponi ville bli? Denne rapporten ble sendt med link til Hordaland AP, samt fylkesleder Anne Gine Hesttun og Roald Kvamme. Reidar Staalesen kjente også til dette fordi han diskuterte Miljødirektoratets syn, på nettet samme dag.

Miljødirektoratets syn representerer derfor det siste av ny kunnskap i denne saka. Rapporten finner man her:

http://www.miljødirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2019/Januar-2019/Forbud-mot-sjodeponi--utredning-av-konsekvenser/

I rapporten sier Miljødirektoratet blant annet følgende:

Det er ikke slik at landdeponi er bedre enn sjødeponi og vica versa. Hva som er den beste løsningen for miljøet er avhengig av lokale forhold og av en konkret vurdering i hver enkelt sak.

Videre slår Miljødirektoratet fast at ved å forby sjødeponi vil en være forhindret fra å velge den løsningen som er best for miljøet i hver enkelt tilfelle. I eksempler på saker der sjødeponi var den beste løsningen for miljøet og samfunnsnytten, ble Førdefjorden og Repparfjorden trukket frem.

Miljødirektoratet slår også fast at det er ikke realistisk å legge til grunn at en kan drive med gruvedrift, uten å ha en form for deponering av masser. Det er en forutsetning for å satse på gruvedrift i Norge. Hvorfor ble ikke Miljødirektoratets redegjørelse informert om under møtet i Førde?

Videre er Johannes Myklebust Bysheim, Osterøy Arbeiderparti Leonora Hjelle, leder Vestland AUF og Reidar Staalesen, styremedlem Arbeiderpartiet i Bergen, freidig nok til å hevde:

Men å komme med uriktige påstander om oppstart av gruven i Vevring og det å dra store uetiske og forkastelige utfordringer gruvedrift i andre land har til denne saken er uakseptabelt.

Men, er det ikke slik at de eneste uriktige påstandene som er fremsatt i denne saken, er kommet fra dem som er imot sjødeponiet? Seneste uriktige påstand kom f.eks. Reidar Staalesen med i BT 3. desember, vedrørende mengde overskuddsmasse som skal deponeres, da han valgte å bruke gamle tall og ikke opplyste om at overskuddsmassen nå er redusert med 70%. I tillegg vet vi jo også nå (ref. Miljødirektoratets rapport) at opplysninger som taler for sjødeponi tilbakeholdes.

Når det gjelder utsagnet om at Vestland Arbeiderparti, ved å kreve ny vurdering av utslippsløyvet, indirekte støtter slave- og barnearbeid i andre land, så er dette dessverre en realitet, og ikke en uriktig påstand. Verden trenger mineraler! Om man ikke vil utvinne disse i Norge på en forsvarlig måte, så vil mineralene bli utvunnet et annet sted, der i blant i Kongo. Europa produserer i dag kun 2-3 prosent av verdens mineraler, men bruker 20 prosent av dem. Norge må derfor ta et mye større ansvar for produksjon av disse mineralene, ikke minst for å sikre at det grønne skiftet blir gjennomført.

Dette er noe som blant annet Fredsprisvinner Denis Mukwege ba oss om, da han tok et kraftig oppgjør med batteriindustrien, og ba folk om å tenke på hvilken kostnad elbilene på veiene og smarttelefonene i lommene har for fattige mennesker. Norge har kunnskapen, muligheten og ressursene til å gjøre det!

I stedet vil altså Vestland Arbeiderparti si nei til gruvedrift i Norge, vel vitende om at vi kan drive gruvedrift bedre i her enn i Kongo? Er ikke det en stilltiende aksept av forholdene arbeiderne jobber under i Kongo og som fredspris vinneren kritiserer oss for?

En ting er at slike holdninger er noe man kan forvente av standhaftige motstandere av sjødeponiet, med SV i spissen, men at det gode gamle Arbeiderpartiet er blitt løpergutt for SV og baserer sine avgjørelser på usannheter om prosjektet, og ikke vil forholde seg til et lovlig fattet vedtak, er bare trist. Jeg hadde ventet mye bedre av Norges største parti, som var med å bygge opp industrien i Norge til det den er i dag.

Mitt spørsmål til Vestland Arbeiderparti blir derfor: Vil dere la dere styre av fremsatte usannheter ved å forby sjødeponi i Førdefjorden, vel vitende om at det er ikke realistisk å drive med gruvedrift, uten å ha en form for deponering av masser? Eller vil Arbeiderpartiet være det seriøse partiet det en gang var og heller jobbe for at de siste 30% av overskuddsmassen kan brukes, blant annet til å dekke over forurenset sjøbunn i Sogn og Fjordane?

Les også

DEBATT: En offensiv og fremtidsrettet miljøpolitikk