Etter kritikk frå Abid Raja (V) av kuttet i brillestønaden opnar statsråd Anniken Hauglie (H) for at det kan komme endringar. Frp står ved kuttet.

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringa å innføre faste satsar for stønad til barnebriller. For ordinære briller blir satsen sett til 1.200 kroner, medan satsen for ekstra tilpassa briller blir sett til det dobbelte, 2.400 kroner. Tiltaket blir anslått å gi ei innsparing på 122 millionar kroner.

Arbeids- og sosialminister Hauglie seier til NRK at det no skal vere ein gjennomgang av regelverket, og at det blir viktig å sikre barna som har alvorlege synslidingar og dermed høge brilleutgifter.

På spørsmål om det betyr at til dømes eit barn som treng briller til 4.000 kroner, vil få dette dekt, svarer Hauglie dette:

– Vi må komme tilbake til detaljane i unntaka, men vi legg opp til at dei barna som treng dyrare briller, skal få det.

Finanspolitisk talsmann i Venstre, Abid Raja og partifelle Carl-Erik Grimstad har i Aftenposten gått ut mot brillekuttet, og Raja seier at Venstre på Stortinget vil gjere det dei kan for å reversere det.

Ifølgje Raja er det fleire i dei andre regjeringspartia som mislikar forslaget. Finanspolitisk talsperson Tore Storehaug i KrF opnar overfor NRK for at det kan gjerast endringar.

Erlend Wiborg (Frp), som leiar Stortingets arbeids- og sosialkomité, er misnøgd med framferda til Venstre-politikarane.

– Eg er komitéleiar og har ansvaret for dette forslaget i komiteen. Abid Raja eller Carl-Erik Grimstad har ikkje prata eitt sekund med meg om dette. Men det er jo typisk at Raja går ut med dette i media utan å prate med oss andre. Det kan verke som om medieoppslaget er viktigare enn saka, seier Wiborg til Aftenposten

Wiborg seier utgangspunktet til partiet er at politikken til regjeringa blir verande som presentert i budsjettframlegget.