Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringa lettar på tiltaka. Her er oversikta

Statsminister Jonas Gahr Støre og statsrådane Vedum, Kjerkol, Trettebergstuen og Brenna inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen. Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg er også til stades.

– Vi er no inne i ein ny fase av pandemien, der mange fleire i landet er vaksinerte og dermed betre beskytta enn ein var i midten av desember.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre då han opna regjeringa sin pressekonferanse torsdag kveld.

– Tiltaka vi vedtok for fire veker sidan har verka, og trykket på helsevesenet har vi klart halde på eit akseptabelt nivå, men vi må framleis ha tiltak for å redusere kontakten og bevare kontrollen med pandemien. Framover vil smitten etter alt å dømme auke raskt, la Støre til.

– Vi prioriterer barn og unge og arbeidsplassar når vi no lettar på tiltaka. Blant anna opnar vi opp for meir aktivitet i barne- og ungdomsidretten. Vi tilrår grønt nivå på vidaregåande skular og i vaksenopplæringa, og gult nivå for barnehagar og grunnskular. Kommunane kan sette tiltaksnivå etter smittesituasjonen lokalt. Samstundes gjer vi lettingar i karantenereglane og ber kommunane prioritere ressursane der smittespreiinga er størst, legg Støre til.

Her er lettingane:

 • Regjeringa opphever kravet om gult nivå i barnehagar, barneskular og ungdomsskular, men tilrår gult nivå der smittesituasjonen lokalt tilseier det. Jamleg testing i skular og barnehagar skal i større grad nyttast i område med høgt smittetrykk.
 • Regjeringa opphever raudt nivå på vidaregåande skular og tilrår grønt nivå, men også her vil kommunane gjere lokale vurderingar.
 • Dei skal legge til rette for meir aktivitet for barn, unge og vaksne. Tilrår likevel å vente med større idrettsarrangement og turneringar. Vaksne kan drive aktivitet utandørs utan antalsgrenser.
 • Skjenking av alkohol skal vere tillate fram til klokka 23.00, men servering skal skje ved borda. Endringa trer i kraft frå i morgon.
 • Regjeringa legg om karantenereglane så testing kan erstatten karantene i større grad.

Endringane gjeld frå midnatt natt til fredag 14. januar. Endringa knytt til barnehagar, skular og SFO gjeld frå midnatt natt til laurdag 15. januar.

Idrett:

 • Fritidsaktivitetar bør gjennomførast utandørs så langt det er mogleg.
 • Toppidrett kan gjennomførast som normalt med smitteverntiltak.
 • For lagidrettar blir berre enkeltvise kampar tilrådd, og ikkje turneringar, cupar o.l. For individuelle idrettar er det tilrådd å avgrense gruppestorleiken på konkurransane.

Barn og unge under 20 år:

 • Utandørs aktivitetar kan gjennomførast som normalt. Tilrådd storleik på gruppene innandørs er om lag 20 personar eller etter klasse/kohort. Aktivitet innandørs kan gjennomførast med kontakt der det er naudsynt.

Vaksne over 20 år:

 • Innandørs er det tilrådd maks 20 personar og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det leggast til rette for 2 meters avstand.
 • Vaksne kan utøve aktivitet utandørs som normalt, med kontakt der det er naudsynt.

Karantene:

 • Smittekarantene for andre nærkontaktar til smitta personar, altså ikkje husstandsmedlemmer eller tilsvarande nære, blir erstatta av eit testregime.
 • Andre nærkontaktar blir tilrådde å teste seg 3 dagar etter nærkontakt, og ny test 2 dagar seinare (dag 5), men ikkje å gå i karantene.
 • Nærkontaktar som er hustandsmedlem eller tilsvarande nære den smitta skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt. Desse skal så snart som mogleg teste seg med sjølvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat frå slik test tatt tidlegast 7 døgn etter nærkontakten, kan karantenen avsluttast.

 • Karanteneplikta gjeld ikkje personar som har gjennomgått covid-19 siste tre månader.

 • Karanteneplikta gjelder heller ikkje personar som fekk oppfriskningsdose minst 1 veke før nærkontakten, og som testar seg dagleg med sjølvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annankvar dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.

Heimekontor:

 • Alle som kan ha heimekontor, skal framleis ha det, fastslår regjeringa.
 • Dei held oppe føresegna om at arbeidsgivarar må sørgje for at tilsette jobbar heimanfrå dersom dette er praktisk mogleg. Det blir tilrådd å halde éin meter avstand og bruke munnbind om avstanden ikkje er mogleg å overhalde.
 • Heimekontor og munnbind gjeld ikkje for tenester der dette er til hinder for at tilsette kan utføre naudsynte og lovpålagde oppgåver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Kontakt:

 • Regjeringa held på tilrådinga om meteren, munnbindpåbod og råd om maks 10 gjester i private heimar.
 • Elles blir det òg påbod om bruk av munnbind når det ikkje er mogleg å halde minst 1 meters avstand i butikkar, kjøpesenter, serveringsstader, kollektivtransport, taxi og innandørs stasjonsområde som før.

Arrangement:

Private arrangement og samankomster på offentleg stad, leigde eller lånte lokale:

 • Innendørs: Maks 30 personar, maks 50 personar ved minnestund.
 • Utandørs: Maks 50 personar. Munnbindpåbod for publikum innandørs.

Offentlege arrangement innandørs:

 • Utan faste tilviste plassar: Maks 30 personar.
 • Med faste tilviste plassar: Maks 200 personar. Munnbindpåbud for publikum.

Serveringsstader:

 • Skjenkestopp frå klokka 23.00 på stader med skjenkeløyve, og ein må seinast klokka 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestaden.
 • Skjenking skal skje ved borda.
 • Serveringsstaden skal sørge for at alle kan halde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarande nære.
 • Krav om munnbind der det ikkje er mogleg å halde meteren, unntatt medan ein sit ved bordet.
 • Plikt til å registrere gjestar som samtykker til det.

Oversikt over alle tiltaka får du her.

Kommentarer til denne saken