– Eg jobbar med rekrutteringsprosjektet til Sunnfjord Utvikling. Når vi lykkast med å trekke folk utanfrå fylket hit ser vi at det av og til går slik det gjorde med Solveig, seier Kathe Arnesen.

Ho viser til Solveig Bredli som var «posterkvinna» for tilflyttarar til Sunnfjord kommune, men som valde å flytte vekk. Årsaka? For lite å finne på etter jobb.

No vil Arnesen og Sunnfjord Utvikling legge til rette for at næringslivet og utelivet i Førde kan finne ut korleis ein kan unngå at dette skjer igjen.

– Det er ikkje enkeltpersonar eller organisasjonar si oppgåve å ta ansvar, men vi vil no ta intiativet til eit felles løft. Sette i gang samtalen med dei eksisterande aktørane og rundt tiltaka, seier Arnesen.

Spørjeundersøking

I høve dette arrangerer dei workshop med dei aktuelle næringsaktørane, men dei har også spurt innbyggarane om kva dei saknar i Førde. I eit spørjeskjema stilte dei følgande spørsmål:

  • Viss du skal nemne ein ting du saknar i Førde når det gjeld tilbod, aktivitetar eller opplevingar i sentrum, kva er det?
  • Kva type møteplassar tenkjer du vi treng for å gjere det enkelt for tilflyttarar å få nettverk/vener?
  • Korleis kan vi få folk i Sunnfjord til å bruke Førde sentrum meir?
  • Kva tenkjer du er det viktigaste som må til for å få opp aktiviteten i Førde sentrum?

Les eit knippe svar frå undersøkinga i faktaboksane nedst i saka.

Til saman fekk dei svar frå 64 forskjellige personar, der nær 50 prosent av dei var i aldersgruppa 31–40. Over 30 prosent er i aldersgruppa 21–30. Over 50 prosent som svarte på undersøkinga er tilflyttarar og like under 40 prosent er heimflyttarar. Like under ti prosent som svarte har budd i Sunnfjord heile livet. Undersøkinga er ikkje fordelt på kjønn.

– Vi synst det er kjekt å sjå at så mange har engasjert seg, det betyr at mange er opptekne av nettopp dette. Vi ser på innspela som viktige for bransjen og det kan vere ein start for næringslivet, seier Arnesen.

Folk ønsker informasjon

Ho fortel at det har vore størst etterspurnad på lågterskel- og gjentakande tilbod.

– Vi har eit bra konsert- og kulturtilbod, men folk vil også ha noko som skjer kvar veke eller ein gong i månaden. Noko som er lågterskel og som gjer at dei veit at dei til dømes kvar tysdag kan finne ein spesiell aktivitet på akkurat den plassen, der ein kan gå utan påmelding, seier ho.

Også aktivitetar for familiar med barn har vore etterspurd.

– Vi har også sett at vi ikkje må gløyme småbarnsfamiliane opp i dette. Det var god innsikt å få, seier ho.

Det er også ein spesiell ting som Arnesen kategoriserer som hovudutfordringa:

– Det er mange som ikkje veit kvar dei skal få tak i informasjon om kva som skjer. Det er nok noko som er viktig å finne ut av. Korleis vi kan samle all informasjon på ein plass, seier Arnesen.