Torbjørn Borge, aksjonær i Nordic Mining, kommer med en rekke påstander og anklager rettet mot Vestland Arbeiderpartis vedtak i programmøtet.

Noen av disse kan ikke stå ubesvart.

Først og fremst. Å være i mot sjødeponi er ikke likelydende å være for slave/barne-arbeid i gruver i Kongo. Slike påstander bør holdes godt vekke fra enhver debatt om temaet. Det å bruke brudd på menneskerettigheter og svart uetisk næringsvirksomhet i andre land som et argument bør en holde seg for god for.

Fra talerstolen under møtet ble Miljødirektoratets nevnte sak trukket frem. Med blant annet sitatene

- «Valg av deponiløsning som å velge mellom «pest og kolera», med ulike konsekvenser for miljøet, sier Ellen Hambro»

- «For å redusere de miljømessige ulempene stiller vi krav om at avgangsmassene i størst mulig grad fylles tilbake i gruvene eller brukes til andre formål, som råvare i annen produksjon, fyllmasse eller overdekkingsmasse.»

Vi refererer til tallene som ligger i utslippsløyve. Driftsløyvet er enda ikke tilgjengelig. Og Borge refererer til tall fra mulighetsstudiet fra Nordic Mining. Dette er altså et mulighetsstudie. Ikke noen tall som vi kan forholde oss til. Enn så lenge er det utslippsløyvet som teller.

Som aksjonærer i et selskap forstår vi at det er frustrasjon når et nytt selskap kommer med et prosjekt som ikke har behov for sjødeponering.

Til dine angrep på deres plan vil jeg henvise til denne:

«Det som provoserer er at dei tydelegvis har klart å kommunisere med Nordic Rutile (NR), som rapporten ikkje skal handle om, men ikkje oss. Det er litt spesielt, seier Tore Viana-Rønningen, dagleg leiar i Arctic Mineral Resources AS (AMR).»

Vi fattet vedtak som gir tydelige signaler om hva vi mener er akseptabelt fotavtrykk fra ikke bare dette prosjektet. Men også kommende prosjekt. Påstanden om at Arbeiderpartiet er løpegutter for SV for stå for aksjonærens egen regning.

Vi ønsker gruve der man har en samfunnsnyttig bruk av alle ressursene.

Vi ønsker ikke å fortrenge alt liv i deponiområdet i minst femti år, og risikere at økosystemet i fjorden får skader som er uopprettelige.