Du må betale 60.000 meir i året for eit bustadlån på fire millionar kroner

PROGNOSE: Rentekostnadene aukar med 15.000 kroner i året for kvar million du har i lån, seier forbrukarøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

PROGNOSE: Rentekostnadene aukar med 15.000 kroner i året for kvar million du har i lån, seier forbrukarøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

ØKONOMI: For kvar million du har i bustadlån, må du årleg betale 15.000 kroner meir i 2021, dersom sentralbanksjef Øystein Olsen sin ferske renteprognose slår til.

DEL

To år etter at styringsrenta frå Norges Bank blei senka til rekordlåge 0,5 prosent, varslar sentralbanksjef Olsen at det første rentehoppet kjem over sommaren.

Mindre enn tre år fram i tid vil renta på eit bustadlån vere på rundt fire prosent, mot rundt 2,5 prosent i dag, ifølge anslaget som Norges Bank la fram i Pengepolitisk rapport torsdag.

Skal betalast

– Det betyr at rentekostnadene aukar med 15.000 kroner i året for kvar million du har i lån, seier forbrukarøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 til NTB.

Han fortset reknestykket:

– Dersom du har eit bustadlån på 4 millionar kroner, blir det 60.000 kroner meir å betale kvart år. Det er 5.000 kroner meir å betale i renter kvar månad.

Tala er basert på at lånebeløpet er det same ved utgangen av 2021 som i dag og tar ikkje omsyn til rentefrådrag og inflasjon. Effekten av rentefrådraget på 23 prosent vil auke noko når rentekostnadene stig.

– Men du skal uansett betale, minner Gundersen om.

Smått og stort

Forbrukarøkonomen, som også er kjent frå TV3-programmet Luksusfellen, har følgande råd til dei som måtte kjenne litt på eit mogleg rentesjokk:

– Dei som ikkje alt har gjort det, må førebu seg på ein renteoppgang. Er kontoen tom før neste lønning, må du gå gjennom utgiftene dine i stort og smått. Det handlar om alt frå ferie eller bilkjøp til klesbudsjett, ulike abonnement og småutgifter som kaffi eller Farris, seier Gundersen til NTB.

Start no

To uavhengige undersøkingar som er lagt fram dei siste månadene, viser at mellom 14 og 17 prosent av alle som har lån, seier at deira økonomi ikkje vil tole ei renteheving på inntil 1 prosentpoeng.

Gundersen trøyster med at Norges Bank varslar at renteoppgangen vil komme gradvis.

– Går du gjennom alle dine utgifter, vil du sjå at det er moglegheiter til å spare. Men start no, ikkje vent til renteoppgangen kjem. Dei aller fleste vil klare dette, dersom dei tar grep no, seier han.

Flytta fram

I forkant av torsdagens rentemøte meinte fleire økonomar og analytikarar at Norges Bank ville opne for ei tidlegare renteheving enn det som blei anslått i førre pengepolitiske rapport.

I praksis er den mest sannsynlege første renteoppgangen flytta frå rundt årsskiftet til september.

– Slik vi no vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenta mest sannsynleg bli sett opp etter sommaren i år, sa Olsen då han fortalde at styringsrenta førebels held seg uendra på 0,5 prosent.

– Strek i rekninga

Nyheita om at rentehevinga kom tidlegare enn venta blei ikkje tatt godt imot av eigedomsbransjen.

– Sentralbanken overraskar bustadmarknaden med å heve rentebana. Dette kan vere ein strek i rekninga for hushald som har førebudd seg seg på at styringsrenta ikkje blir endra før tidlegast rundt årsskiftet, seier administrerande direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Det kan gi negative impulsar til eit bustadmarknad som nyleg har komme til hektene etter fjorårets priskorreksjon, seier han.

Styrkt krone

Hevinga av rentebana førte også til at kronekursen steig til det sterkaste nivået på fire månader.

Etter rentemøtet kosta ein euro 9,50 kroner og ein dollar 7,67 kroner. Det er ein oppgang på dryge 0,6 prosent, ifølge E24.

Til Nettavisen seier Olsen at dette ikkje kom uventa på Norges Bank.

– At kronekursen ville styrke seg litt som følge av renteavgjerda vår, det hadde vi rekna med. Viktigare enn det er at vi har lagt til grunn ei viss kronestyrking i løpet av året, seier han.

Oppgang og usikkerheit

Regjeringa justerte nyleg inflasjonsmålet ned frå 2,5 prosent til 2 prosent. Ifølge Norges Bank har det ikkje ført til vesentlege endringar i utøvinga av pengepolitikken.

I si rentegrunngjeving viser Norges Bank til at det er økonomisk oppgang både i Norge og i utlandet. Elles er det usikkerheit knytt til den høge gjeldsbelastninga i hushaldningane og «økt sårbarhet» i bustadmarknaden. Bustadinvesteringane har falle og vil truleg minke ytterlegare, ifølge sentralbanksjefen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken