Pårørendealliansen kjempar for betre vilkår for alle som er pårørande, uansett kven du er pårørande til. Dei fleste av oss vil i løpet av livet oppleve å vere pårørande for foreldre, partnar, søsken og i verste fall barn. Det kan skje med venner, kolleger eller naboar som treng vår hjelp.

Når vi blir ein aktiv pårørande kan vi trenge støtte, rettleiing og fleksibilitet i både kvardag og arbeidsliv. Dessverre møter mange av oss gammaldagse velferdssystem som ikkje tek omsyn til pårørande sin livssituasjon. Difor oppmodar Pårørandealliansen oss å arrangere markeringar i lokalsamfunnet, på arbeidsplassar, i skuleverket, i kommunehelsetenesta og helsevesenet.

10. september, vert verdsdagen for sjølvmordsførebygging med tema “Skape håp gjennom handling” arrangert med ml.a. lystenning for dei 610 vi mista i sjølvmord i 2022, eit fellesarrangement mellom LEVE og Bipolarforeningen. Markeringa har og som mål å bidra til å bryte ned stigma, tabu og myter omkring sjølvmord og einsemda som følger med slike opplevingar. I Firda, “Landet rundt” kan vi i dag lese om Mariann Lizette Radich som vart enkje etter 12 år med han som var kjærleiken i hennar liv.

Mariann innrømmer at openheit og ærlegdom er ukomfortabelt. Ein blir tvungen til å svelge stolthet og frykt, men ho vil vere open om ho berre kan hjelpe ein annan. Mariann vel å tenkje at mannen hennar vart veldig sjuk og at han døydde av det. Ho er ei modig kvinne.

Det er ulike opplevingar med å finne fram til informasjon og riktig hjelp i ulike kriser i livet og i det psykiske helsevernet. Mange møter offentlege løysingar som ikkje er logiske eller ko-ordinerte og må leve med å møte lite forståing og leite etter hjelpa dei så sårt treng. I fleire av Pårørendealliansen sine undersøkingar kjem det fram at mange pårørande ikkje blir lytta til i kommunen, av helsearbeidarar og at dei sjølv blir utslitne og sjuke av jobben dei gjer i ei tid der helsevesenet trappar ned tilboda og overlet meir og meir til dei pårørande.

Laurdag var det stor oppslutning i Førde med “Stafett for livet” arrangert av Kreftforeningen. Det å stå saman om å minnast dei vi har mista i kreft, støtte pasientar og pårørande til dei som er i kreftbehandling og vere der for kvarandre i eit fellesskap, var ei sterk og styrkjande oppleving. Kreftforeininga vil og arrangere eit eige pårørandetreff i samband med pårørandedagen.

Vi som har fokus på pårørande innan rus og psykisk helse vil arrangere eit pårørandetreff i Førde som er ope for alle i heile regionen. Tema som er valt er “Kommunikasjon med pårørande innan psykisk helse”. Det vert innlegg om tema og samtale med deltakarar som ønskjer å fremje openheit gjennom handling og kommunikasjon med pårørande. La oss saman bidra i arbeidet for å gjere kvardagen for pårørande lettare gjennom openheit og mot til å samtale om dei vanskelege livssituasjonane vil alle på ulike måtar står i.

Pårørendealliansen var aktiv under Arendalsveka, og i fleire organisasjonar vert arbeidet for pårørande styrka og har fått større fokus. Pårørendealliansen arbeider aktivt for å fremje rettane og hjelpa til pårørande, som no tek ein stor del av arbeidet, påkjenningene og utgiftene som i vårt samfunn er meint å vere eit offentleg ansvar. Innsparingene går til fellesskapet og lite blir brukt til å heve pårørande sin livssituasjon og livskvalitet.

Du er velkommen til å vere med på temakvelden innan psykisk helse og rus, slik at openheit, rettleiing og tilbod om støtte kan aukast. Vi håpar at også helsepersonell og kommunepolitikarar blir med i dette viktige satsingsområdet. Psykisk helse må styrkast og vi må gjere det saman!

Les også

– Han var mitt livs store kjærleik, seier Mariann (33). Ein vanleg søndag gjekk han ut, for aldri å vende tilbake

Les også

– Snakk om sjølvmordstankar, det kan redde liv