Reglar for debatt i Firda

Artikkelen er over 11 år gammel

Desse reglane gjeld for bruk av Firda sine debattarenaer i alle kanalar.

DEL

Firda brukar nettstaden Origo som plattform for brukarskapt innhalt.

Vi hentar inn innlegg til papiravisa frå Origo-sona Firda.

I tillegg kan du skrive innlegg som berre er meint for nettet på sona vår Fjordaglimt.

Reglar for lesarkommentarar og innlegg

Innlegg og kommentarar skal vere saklege og siviliserte, utan at det skal utelukke verken engasjement eller glimt i auget.

Hald deg til temaet. Dersom du har lyst til å skifte tema midt i ein samtale, må du starte ein ny debatt ved å opprette eit nytt innlegg.

Innlegg og svar på Firda sine debattarenaer og brukarforum representerer ikkje på nokon måte synet til Firda eller redaksjonen.

Alle som skal skrive innlegg eller kommentarar på Firda sine internettkanalar må registrere seg som medlem av Origo med ei gyldig e-postadresse eller mobiltelefonnummer.

Innlegg til avisa skal signerast med fullt namn.

Lengda på debattinnlegg til papiravisa er maks 4000 teikn inkludert mellomrom. Lengda på kronikkar er maks 6000 teikn inkludert mellomrom.

Om det er plassmangel i papiravisa vil redaktøren vurdere innlegga ut frå innhald, relevans og aktualitet. Det er såleis ikkje alle innlegg som kjem på trykk, og innlegg kan bli korta ned. Vi redigerer også titlar dersom det er naudsynt av plassomsyn.

Vi tillet ikkje:

  • Avsporing av debatten og trolling. Vi definerer det som trolling når ein person gjentekne ganger avsporer debatten, prøver å setje andre brukarar opp mot kvarandre og/eller skriv innlegg som har til føremål å provosere andre personar.
  • Hets mot folkegrupper, rasisme eller andre injuriereade innlegg. Innlegg som strir mot norsk lov vil bli fjerna. Det same gjeld lenkjer som viser til nettstader med ulovleg innhald, eller innhald som allereie er fjerna frå vår debatt.
  • Urimeleg personkritikk eller karakteristikkar som tar form av trakassering eller hets av meddebattantar. Vi forventar at du behandlar andre debattantar med respekt. Diskuter sak, ikkje person!
  • Avskrift og kopiering av opphavsbeskytta materiale. Du kan ikkje kopiere foto, tekningar, tekstar og anna opphavsbeskytta materiale som er publiserte i andre medium. Når det gjeld tekstar kan du sitere korte utdrag, men då med tydeleg referanse til kvar artikkelen har vore publisert.
  • Spam og reklame. Innlegg som utelukkande har til hensikt å promotere produkt og tenester eller verving til organisasjonar vil bli fjerna.

Redaksjonen følgjer debatten og kan fjerne eller redigere innlegg. Det vil skje i samsvar med retningslinjene til forumet og generelle presseetiske retningslinjer slik dei er nedfelte i Redaktørplakaten og Ver Varsam-plakaten.

Moderering av debatten vert utført av redaktør og digitalredaktør. Dersom ingen av dei er til stades vert oppgåva tildelt ein annan med administratorrettar. Kvar brukar har eit sjølvstendig strafferettsleg ansvar for innlegget sitt.

Dersom ein person gjentekne gonger bryt reglane for våre debattarenaer, vil redaktør eller digitalredaktør først åtvare og til slutt stenge vedkommande ute frå debattarenaene til Firda.

Artikkeltags