Johannes (73) fann det NVE og vindkraftutbyggarane ikkje var klare over: At store deler av nedslagsfeltet til Gaula er varig verna

Fredingsforskriftene for Gaularvassdraget kan sjå ut til å bli ei hindring for utbygging av ein vindmøllepark i Høyanger- og Viksdalsfjella.