NVE: – Umogleg å hindre nye flaumskred i Movika

Store mengder lausmassar i terrenget gjer det nær umogleg å sikre Movika mot flaumskadar. Andre stader ser det betre ut.