Vil forske på fôr mot lakselus, men Fylkesmannen rår frå å gje dispensasjon

Fylkesmannen utelukkar ikkje at Aller Aquas planar i Vadheimsfjorden ytterlegare vil kunne påføre villaks og sjøaure ekstra påkjenning.