Gaular kommune krev at deira område blir trekt ut av nasjonal ramme for vindkraft

Trass i habilitetsproblem stemte Gaular kommune for at dei vil kreve at områda i kommunen vert trekte ut av nasjonal ramme for vindkraft.