Kraftig prisstigning på matvarer i juli

Illustrasjonsfoto. Matvareprisane steig med heile 4,5 prosent i juli.

Illustrasjonsfoto. Matvareprisane steig med heile 4,5 prosent i juli. Foto:

Av

Matvareprisane steg med hele 4,5 prosent i juli, og de totale prisane i juli steg noko meir enn i juni.

DEL

(Nettavisen) Det viser tal offentleggjort frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Dei fleste undergruppene av matvarer viste ein prisauke frå juni til juli. Det blir normalt registrert ein klar oppgang i prisane på matvarer i juli kvart år, noko som kjem av at juli er ein månad der prisane generelt blir oppjusterte, og dessutan at jordbruksoppgjeret trer i kraft frå 1 juli.

Kraftigare enn tidlegare månader

– Oppgangen frå juni til juli i år er noko kraftigare enn tidlegare julimålingar, men etterfølgjer fleire månader med prisfall. Prisutviklinga på matvarer dei siste tolv månader er lik den gjennomsnittlege prisveksten i KPI, seier Ragnhild Nygaard, seniorrådgivar i SSB i ein kommentar til tala.

Passasjertransport med fly og elektrisitet inkludert nettleige bidrog òg til oppgangen førre månad. Prisaukane her var på høvesvis 14,4 og 3,2 prosent i juli. Sommarsal på klede og sko bidrog derimot til å dempe oppgangen i KPI i føregåande månad.

Under har vi lista opp prisstiginga for dei ulike varegruppene dei siste tolv månadene:

UTDANNING KOSTAR: Prisane på utdanningstenester er det som har stige mest dei siste tolv månadane ifølge Statistisk setnralbyrå.

UTDANNING KOSTAR: Prisane på utdanningstenester er det som har stige mest dei siste tolv månadane ifølge Statistisk setnralbyrå.

KPI steig med 1,9 prosent frå juli 2018 til juli 2019, medan KPI-JAE auka 2,2 prosent i same periode. Frå juni til juli 2019 gjekk KPI opp 0,7 prosent, medan KPI-JAE gjekk opp 0,6 prosent.

Ikkje avgjerande

Sjefstrateg Erica Dalstø Blomgren seier til Nettavisen Økonomi at spådommen deira òg var på 2,2 prosent, på linje med marknadsforventningane. Noregs Bank forventa derimot ein prisstigning på 2,4 prosent.

– Det inneber at både krona og dei korte marknadsrentene kjem til å vere meir sensitive for ei overrasking på nedsida. Krona vil sannsynlegvis fortsette å handle meir på den globale risikoappetitten og oljeprisen, seier sjefstrategen.

DNB Markets skriv i ein kort kommentar til tala at dei ikkje trur inflasjonsutsiktene vil vere avgjerande for om Noregs Bank hevar rentene i september.

Utset renteauken?

Dei svake vekstutsiktene for Noregs handelspartnarar og ei opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina kan derimot få Noregs Bank til å vere noko meir forsiktige framover.

DNB ventar at sentralbanken framleis vil signalisere ein renteauke i år når hovudstyret kjem saman i neste veke. Men ekspertane i DNB trur Noregs Bank ikkje lenger vil peike ut september som månaden når renteauken kjem, men utsetje han. Neste moglegheit er då i desember.

Lågare straumprisar

DNB anslo vidare at den samla inflasjonen ville falle til 1,7 prosent, men bomma altså noko der. Straumprisane steig i juli, men ifølge meglarhuset neppe like mykje som i fjor.

Noregs Bank har som mål for si rentesetting at kjerneinflasjonen over tid ikkje skal overstige 2 prosent i året. Ein høgare prisstigning enn det aukar isolert sett risikoen for renteaukar.

Konsumprisindeksen (KPI) viser utviklinga i konsumprisar for varer og tenester som blir etterspurt av private hushaldningar busett i Norge.

KPI-JAE er eit mål for den underliggande utviklinga i konsumprisane. Det er altså denne inflasjonen Noregs Bank primært vurderar når banken fastset styringsrenta. Dette er innskotsrenta til bankane i sentralbanken.

Artikkeltags