Nye rentehopp i vente, men ikkje enno

RENTE: Sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjer torsdag ei ny renteavgjerd frå hovudstyret i Noregs Bank.

RENTE: Sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjer torsdag ei ny renteavgjerd frå hovudstyret i Noregs Bank. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Noregs Bank kjem til å skru styringsrenta vidare opp gjennom året, men på møtet på torsdag kjem det inga endring, ifølgje ekspertane.

DEL

– Dette er eit mellommøte utan pengepolitisk rapport, og då er det svært lite sannsynleg at det blir noka renteendring, seier professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo til NTB.

– Det har heller ikkje skjedd nokon viktige endringar sidan førre møte som skulle tilseie noka renteendring no, legg han til.

Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse er samd:

– Noregs Bank vil neppe auke styringsrenta denne gongen. Realøkonomien går framleis godt, men fleire forhold taler for at Noregs Bank ser an den vidare utviklinga før renta blir auka ytterlegare, seier han til NTB.

Gode tider

Seinast måndag anslo pengefondet IMF at fastlands-BNP vil vekse med rundt 2,5 prosent i år og 2 prosent neste år. Samtidig er arbeidsløysa låg og lønnsveksten god. Revidert nasjonalbudsjett tysdag vil truleg stadfeste dette bildet.

Nettopp dei gode tidene i norsk økonomi er den viktigaste årsaka til at Noregs Bank no har heva styringsrenta to gonger.

Frå rekordlåge 0,5 prosent vart renta heva til 0,75 prosent i september i fjor, før Noregs Bank sette den opp med ytterlegare 0,25 prosentpoeng til 1 prosent i mars.

– Vil vente og sjå an

Men sjølv om realøkonomien går godt, trur Benedictow Noregs Bank ser an den vidare utviklinga før ytterlegare rentehopp.

– Det dårlege handelsklimaet internasjonalt svekker investeringslyst og dempar eksporten. Vekstutsiktene er svekte hos mange av Noregs handelspartnarar. Dette bidrar til å dempe internasjonal etterspørsel etter norske varer og tenester, seier han.

Benedictow peikar samtidig på at nedkjølinga av bustadmarknaden har ført til ein klar nedgang i bustadinvesteringane. Måndag viste ferske tal uendra prisar frå mars til april, korrigert for sesongvariasjonar.

– Framover ventar vi ytterlegare noko nedgang før bustadinvesteringane flatar ut, rett nok på høge nivå. Allereie frå neste år ventar vi dessutan at veksten i oljeinvesteringane stoppar opp, utan at vi får nokon ny vekstimpuls frå bustadinvesteringane. Det vil bidra til å dempe veksten i norsk økonomi frå og med neste år, er analysen til sjeføkonomen.

Skal vidare opp

Fagmiljøa er samde om at renta skal vidare opp.

– Viss den økonomiske utviklinga blir slik vi no trur, hevar vi sannsynlegvis renta ein gong det neste halve året og to gonger til etter det, er bodskapet frå Noregs Bank.

Professor Holden er ikkje så sikker på det.

– Eg trur det er mest sannsynleg at renta blir heva mindre enn dette, sjølv om det naturlegvis er usikkerheit i begge retningar, seier han.

Statistisk sentralbyrå (SSB) peika i mars på at oppgangen i norsk økonomi ser ut til å halde fram i «moderat tempo», og at det derfor er venta ytterlegare rentehopp.

– Vi har lagt til grunn fire rentehevingar på 0,25 prosentpoeng innan utgangen av 2022, skreiv byrået i den økonomiske prognosen sin.

Benedictow trur renta skal opp «litt til» framover, men peikar samtidig på at høg gjeldsvekst har auka hushaldas sårbarheit for ein renteoppgang:

– Om prognosane våre slår til, vil styringsrenta berre auke med til saman 0,5 prosentpoeng til framover. Dermed blir den samla renteauken frå botnen på 1 prosentpoeng.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken