Det er særleg 1.–4. trinn som har fått fleire lærarar, viser ein delrapport frå Nordisk institutt for studiar av innovasjon, forsking og utdanning (Nifu), som har fått i oppdrag å evaluere norma.

Ifølge rapporten er det no i snitt under 14 elevar per lærar i småskulen, noko som er færre elevar enn det norma fastset.

Melby (V) fornøgd

I 2014–2015 var det 16 elevar per lærar på desse klassetrinna.

– Tala viser at satsinga vår verkar, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i ei pressemelding.

Ho viser til at sidan 2015 har det vorte løyvd betydelege midlar til fleire lærarar i grunnskulen, og hausten 2018 vart det innført ei norm for lærartettleik.

Ifølge delrapporten oppfyller 83 prosent av skulane lærarnorma, men 17 prosent gjer det ikkje. Det er gjerne store skular i folkerike område, som Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Drammen og Asker som ikkje klarer å etterleve norma.

25 prosent av elevane på 1.–4. trinn går på ein slik skule.

Del utan utdanning står stille

Samtidig tyder mykje på at delen lærarar som ikkje har godkjent utdanning, står stille. Regjeringa har innført femårig masterutdanning for lærarar og auka kompetansekrava.

NIFUs analysar «tyder ikkje på at andelen lærarar utan godkjent utdanning aukar», heiter det i pressemeldinga frå Kunnskapsdepartementet.

(©NPK)