NVE seier vent: Fryktar grunnen til bustadprosjekt har kvikkleire

Grunnen der BOB BBL har planar om å bygge 75 bueiningar på Bergum kan innehalde kvikkleire. NVE fremjar motsegn mot byggeplanane til dette er tilstrekkeleg undersøkt.