I sitt leserinnlegg i Firda lørdag 28. september kommer Agnar Kvellestad med en rekke påstander om feil i konsekvensutredningene for Engebøprosjektet. Kvellestads innlegg bærer preg av løse spekulasjoner.

Nordic Mining ønsker å komme med noen kommentarer til dette. I motsetning til hva Kvellestad hevder, har miljømyndighetene gjort grundige vurderinger av utredningene for prosjektet. Analyser viser at innholdet av tungmetaller i forekomsten er lavt, på nivå med det som finnes naturlig i bergarter og sedimenter rundt oss. Innholdet av kadmium, som Kvellestad er opptatt av, er målt til å være lavere enn sedimentet som finnes på bunnen av Førdefjorden.

Det lave innholdet av tungmetaller gjør at massene, basert på myndighetenes veileder, vurderes som egnet for tildekking av forurenset sjøbunn. Kvellestad hevder at myndighetene bortforklarer tester av utlekking av metaller. Denne påstanden er ikke riktig. Tvert om har miljødirektoratet gjort en grundig vurdering, slik det fremkommer i deres anbefaling til departementet.

Det gjøres et poeng av at den reelle utlekkingen fra deponiet vil være langt lavere enn utlekkingstestene viser. Grunnen til det er at testen ikke skiller mellom løst metall og metall bundet i mineralpartikler i vannfasen. Myndighetens konklusjon er klar. Utlekkingen av tungmetaller, selv i de målte verdiene, medfører ikke en forringelse av vannkvaliteten i fjorden.

Det kan også legges til at SINTEF har undersøkt malmen med hensyn til asbest. Konklusjonen er at det ikke opptrer miljøskadelige asbestmineraler i Engebømalmen.