Noreg har eksportert mindre straum så langt i år enn snittet dei siste ti åra, og eksporten har falle kraftig i august, i takt med mindre vatn i magasina.

Tal som E24 har henta ut frå nettoperatøren Statnett, viser at nettoeksporten frå nyttår og fram til utgangen av august var 10,8 terawattimar (TWh), medan snittet dei siste ti åra er ein nettoeksport på 11,1 TWh.

– Eksporten i 2021 har vore ganske normal, vil eg seie. Eksporten så langt i år er på same nivå som i fjor, då straumprisane var rekordlåge, medan prisane no er rekordhøge, seier kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett til avisa.

NVEs vassmagasin statistikk viser at norske vassmagasin no har ei fyllingsgrad på 65 prosent. Medianen på denne tida av året dei siste ti åra har vore 82 prosent. På same tid i fjor var magasinfyllinga på heile 91 prosent.

Sidan veke 26 har magasinfyllinga lege lågare enn medianen, dermed har norske straumprodusentar hatt mindre straum til sals enn vanleg i juli og august.

Tala frå Statnett, som har ansvar for drifta av dei 17 straumsambanda frå Noreg til utlandet, viser at norsk krafteksport minka mykje frå juli til august i år. Det vart eksportert 1,17 TWh kraft i august i år, mot 2,4 TWh på same tid i fjor.

Den norske kraftproduksjonen ligg på rundt 150 TWh årleg. Vasskraft pleier å utgjere omkring 90 prosent av produksjonen.

(©NPK)