SOGN AVIS: – Me har fått mange telefonar frå foreldre til skuleborn som er usikre og uroa på korleis dei skal handtere situasjonen, seier Antonella Patricia Vidal Ottone leiar i FAU ved Sagatun skule i Balestrand.

No krev foreldreutvalet at det vert lagt opp til heimeskule for dei som ønskjer det.

– Slik situasjonen er no, bør alle elevar få tilbod om heimeskule, seier Ottone.

Risikogruppa

Dei veit at mange alt har valt å halde ungane sine heime, og skulen har laga gode opplegg. Men tilbodet bør gå til alle.

– Folk er usikre. Det er både elevar og foreldre som er i risikogruppa. Då er det ei vanskeleg avgjerd å ta om du skal sende dei på skulen når situasjonen er uavklart, seier Nedzada Fjærestad, styremedlem i FAU.

Fleire smitta

Totalt er det 14 personar i Balestrand som har fått påvist koronasmitte. Samtlege er isolerte, medan 19 personar er i karantene. Sidan sist måndag har 97 personar testa seg, og det er venta å kome fleire svar inn i løpet av onsdag og torsdag. Forutan det første tilfellet, har alle dei smitta i utbrotet i Balestrand kjend smitteveg.

– Vurderinga er at det ikkje er naudsynt å setja i verk ytterlegare tiltak i kommunale institusjonar slik situasjonen er no, sa ordførar Arnstein Menes tysdag kveld.

Gult nivå

Rektor ved Sagatun skule, Rut Solveig Nydal Netland, har forståing for at det kan vera krevjande for foreldre når situasjonen er slik den er no.

– Det er ein vanskeleg situasjon for alle, men me må gjera det beste ut av det, seier rektoren.

Sogndal kommune, som er i tett dialog med Folkehelseinstituttet, har sett nivået til gult ved Sagatun skule.

– Dei elevane som er i karantene får eit opplegg med heimeskule, det er me pålagde å laga. Dei andre elevane kan føla seg trygge på skulen. Me har eit godt opplegg knytt til smitteverntiltak, seier Netland.

Dersom foreldre likevel held borna heime, er det mogleg å følgja skulen sitt undervisningsopplegg.

– Me legg ut vekeplanar og opplegg på nettet, så det er høve til å jobba med oppgåver frå heimen. På den måten går elevar ikkje glipp av så mykje, seier ho.

Dialog

FAU fortel at dei ei har tett og god dialog med rektor ved skulen, og er nøgde med informasjonen dei har fått. Men dei håpar leiinga i kommunen tek tak i uroa som dei viser til.

– For å rydda vekk uvissa, er det naudsynt at alle får tilbod om heimeskule fram til dette har roa seg. Det er kommuneleiinga som må ta ei slik avgjerd, meiner dei.

Informasjon

Dei peikar også på at kommunen bør informera på fleire språk enn norsk. Balestrand er på mange måtar ein smeltedigel av nasjonalitetar.

– Bygda er samansett av personar frå kring 30 nasjonar. Me meiner difor at kommunen på si heimeside må informere på fleire språk enn norsk, slik at me er trygge på at alle får med seg viktig informasjon, seier Antonella Patricia Vidal Ottone.

Ordførar Arnstein Menes opplyser at kommunen arbeider med å få ut informasjon på fleire språk. Det vert også lage ein informasjonsvideo som skal ut på heimesida i løpet av torsdag.