Digital kopiering frå firda.no

Artikkelen er over 11 år gammel

Alt innhald i Firda og på firda.no er verna av , og omfattar all form for kopiering, lagring, eksemplarframstilling og tilgjengeleggjering.

DEL

Gå hausten i møte - BERRE 88 kr for 8 veker med papiravisa og alt innhald på nett

For bruk av materiale frå firda.no gjeld følgjande hovudreglar:

Peikar til firda.no er lov

Andre nettstader kan frå sine nettsider leggje peikar direkte til nettsider/artiklar på firda.no. Nettstaden på sine sider bruke firda.no sin tittel og ingress, og deretter skrive t.d. ”Les heile saka i Firda”, og leggje peikar direkte til artikkelen på firda.no. I staden for ingress kan det nyttast eit lite utdrag av brødteksten. Det er ikkje naudsynt å kontakte firda.no for å be om løyve, så lenge denne regelen blir fulgt.

Derimot kan ikkje Firda og firda.no sine bilete utan vidare nyttast til å illustrere artikkelen. Bilete må i så fall kjøpast direkte av den enkelte fotografen (sjå nedanfor).

Tips:
Pass på å ta med heile adressa (URL’en), så vil peikaren virke også når artikkelen ikkje lenger er på framsida til firda.no. Døme på peikar: http://www.firda.no/nyhende/lokalenyhende/article1914600.ece
Alle saker som blir laga på firda.no vert automatisk lagra i ein database med eit artikkelnummer, slik som i dømet ovanfor.

Kopi frå firda.no er ikkje lov

Andre medier og nettstader har ikkje lov til å kopiere og publisere nettartiklar, bilete, eller anna innhald frå firda.no. Det er også forbode å kopiere PDF-verjonen av heile avisa eller enkeltsider.

Når det gjeld saker som ikkje er lagt ut på firda.no, men som berre finst i papiravisa og i PDF-utgåva, eller elektronisk tekst og bilete på firda.no som ligg i kortversjon på firda.no og skal kjøpast i si heilheit, er det den enkelte journalisten som har skrive saka eller teke biletet som må kontaktast for kjøp.

PDF-versjonen av avisa, heile avisa eller enkeltsider, vert ikkje vidareselt for publisering i andre medier.

Unntak frå reglane krev skriftleg avtale med Firda eller firda.no. Bruk av materiale i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffast med bøter eller fengsel.

Artikkeltags