Det er andre året HVL deler ut språkprisen. I år blir prisen delt mellom Per Eilif Thorvaldsen, førsteamanuensis ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag – og Katrine Sele, rådgjevar i avdeling for kommunikasjon. Det skriv Høgskulen på Vestlandet på sine nettsider.

Katrine Sele er svært glad for å bli heidra med språkprisen frå høgskulen.

– Eg er utruleg glad for å bli heidra på denne måten av mine eigne kollegaer! Det er stort. Prisen gjer at eg kjenner meg sett, og at eg får tru på at arbeidet mitt gjer ein forskjell. Å formidle forsking og å rettleie folk i skriving og anna formidling, er meiningsfylt og dessutan også veldig gøy, fortel Katrine Sele.

Sjølve språkprisen er på 25.000 kroner. Denne summen blir i år delt mellom dei to prisvinnarane.

– Når det gjeld språk finst det alltid rom for å lære meir. Så eg tenkjer eg vil bruke pengane i ei retning som gjer at eg kan løfte meg sjølv endå meir på det feltet, seier Sele.

Grunngjevinga frå juryen

Grunngivingar frå juryen i språkpolitisk utval:

Katrine Sele, Rådgivar i avdeling for kommunikasjon

Sele er ei ein eigen klasse når det gjeld formidling av vanskelege tema. Ho er ikkje redd for å ta tak i abstrakte og lite tilgjengelege fagområde når ho skriv om forsking, og greier på ein framifrå måte å gjere dette til tekstar som flyt lett for lesaren. Fagtilsette opplever i møte med Sele at dei sjølve, og ekspertområda deira, blir svært godt ivaretekne i tekstane hennar, og at forskingsformidlinga gjev ein ekstra dimensjon til resultata. I tillegg bidreg Sele sitt arbeid til at vanskelege faguttrykk på engelsk blir lettare tilgjengelege for både studentar og ålmenta gjennom den populærvitskaplege formidlinga på nynorsk.