Jakob har vore med å skrive Barnas klima- og miljørapport 2022, som i år inkluderer resultata frå ei spørjeundersøking med 1039 barn i Norge sine svar på spørsmål om klima og miljø.

Norske barn krev at dei skal bli tekne på alvor, og spør når politikarane skal byrje å lytte.

Rapporten er laga av Barnas klimapanel, der Jakob er på sitt andre år. Målet med panelet er å vere eit talerøyr for barn inn mot dei som bestemmer, i saker som handlar om klima, miljø og barn si framtid.

Barnas Klimarapport

Barnas klima- og miljørapport 2022 er skriven av Barnas klimapanel. Rapporten er basert på innspel frå barn over hei landet, i tillegg til ei undersøking gjennomført av Opinion på vegner av Miljøagentane og Redd Barna.

I undersøkinga blei 1039 barn og unge i alderen 8 til 19 år spurt om deira haldningar til klima og miljø.

Nokre hovudfunn:

  • Berre 1 av 4 barn og unge trur verda klarer å løyse klima- og miljøproblema vi står ovanfor.
  • Berre 14 prosent synest politikarane gjer nok for å løyse klima og miljøproblem.
  • Berre 1 av 6 opplever å ha moglegheit til å påverke politikarane i klima og miljøsaker.
  • 2 av 3 barn og unge i Norge er bekymra for framtida til unge i andre land og deler av verda.
  • 2 av 3 synest Norge og andre rike land bør gjere meir for å hjelpe fattige land å løyse klimaendringane.

Kjelde: Miljøagentane

Barnas klimapanel har tidlegare deltatt på fleire klimaforhandlingar, og Jakob var med til Glasgow i fjor. No går turen til det store klimatoppmøtet i Sharm el Sheikh i Egypt.

Barna i klimapanelet har ei travel tid i Egypt føre seg og skal få med seg mykje når dei er der.

– Eg håper vi treff klima- og miljøminister Espen Barth-Eide, slik at han kan få den nye rapporten vår. Norge er nøydd til å ta ansvar på klimatoppmøtet, det handlar om framtida til barn i heile verda, seier Jakob i ei pressemelding frå Miljøagentane.