Innreiinga fekk fleire til å sperre opp auga. No er huset seld

Bustaden på Tinghusbøen på Ålhus vart lagt ut for sal i fjor. 7 månader seinare er den heilt spesielle bustaden i Jølster seld for 2,4 millionar kroner.