Då meklingsfristen gjekk ut ved midnatt var partane ikkje i mål, men vart samde om å halde fram samtalane på overtid. Fredag formiddag mekla partane framleis og utan teikn til snarleg løysing.

Medlemmene i Fellesforbundet og Parat har vorte bedne om å møte på jobb som vanleg fredag.

Då riksmeklar Mats Wilhelm Ruland møtte pressa i 23-tida torsdag, var han klar på at meklinga var krevjande, og at mange tema framleis stod uløyste.

– Streik er eit reelt scenario, men vi er optimistiske, uttalte han.

Henta inn toppane

Det er arbeidsgivarorganisasjonen Norsk Industri som forhandlar med fagforbunda Fellesforbundet og Parat i det såkalla frontfaget. Det dei kjem fram til, er vanlegvis retningsgivande for lønnsoppgjeret i andre sektorar. Meklinga føregår på Hotel Opera i Oslo.

Både LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen og NHO-leiar Ole Erik Almlid slutta seg til meklinga torsdag kveld, men Gabrielsen og nestleiar Peggy Følsvik forlét hotellet i 2.30-tida.

Ifølgje FriFagbevegelse er det mykje som tyder på at det kan dryge utover ettermiddagen fredag før det kan finnast ei løysing som begge partar går for. Nettstaden skriv at delegasjonane framleis forhandlar på fleire punkt, men at det er rørsle og framdrift.

Streik landet rundt

Rundt 28.000 industriarbeidarar går ut i streik dersom partane ikkje blir samde.

Ein eventuell streik vil ramme industribedrifter over heile landet. Fosdalen i Verran vil vere den enkeltbedrifta der flest blir tekne ut i streik. Der er det sendt ut streikevarsel for 733 tilsette, følgt av Aibel i Haugesund med 649 og Kværner Stord med 592. Ved Kværner Verdal har 470 arbeidstakarar fått varsel.

På Raufoss kan Benteler Automotive og Nammo kvar få over 300 tilsette i streik. På Kongsberg blir GKN Aerospace og Kongsberg Defence & Aerospace ramma av eit tilsvarande uttak. Det same gjeld bedriftene Aker Solutions, Kaefer Energy og Bilfinger Industrier i Stavanger.

NHO krev nulloppgjer

Ruland svarer eit klart ja på spørsmål om dette er ei av dei mest krevjande meklingane han har leidd:

– Det er ei krevjande mekling, det er det ingen tvil om, og bakteppet er at landet står i ei økonomisk krise. Dessutan er det fire år sidan førre forbundsvise hovudoppgjer, og det betyr at partane har mange tema dei har behov for å bringe inn i meklinga og finne ei løysing på, seier han til NTB.

Ruland seier det ikkje er eitt enkelttema som er det vanskelegaste, men å finne ei totalløysing for meklinga.

I utgangspunktet står dei to partane svært langt frå kvarandre.

Medan NHOs representantskap har kravd eit nulloppgjer og seier at dei ikkje har noko å gi på verken lønn eller andre gode og ordningar som aukar utgiftene til bedriftene, krev Fellesforbundet og Parat at kjøpekrafta til medlemmene blir sikra, at minstelønnssatsane blir heva og ei rekkje andre justeringar og endringar i avtaleverket.

Førre veke vart anslaget for prisveksten i år justert opp frå 1,2 prosent til 1,4 prosent av Teknisk utrekningsutval (TBU). Dette kan bidra til å gjere det endå vanskelegare å komme i hamn med oppgjeret, sidan arbeidstakarsida alltid har som mål å få eit oppgjer som held tritt med prisveksten.