Sakskart:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Kommuneplanen sin samfunnsdel 2022 - 2030 - framlegg til plan.

 • Vedtak om eitt-stegsløyve til grunnarbeid på gbnr. 431/2, 431/1, 431/11, 431/10 og 431/3, Engebø.
 • Førdepakken tiltak 14 - Ekspropriasjonsvedtak Fokusgården.
 • Førdepakken tiltak 14 - Ekspropriasjonsvedtak Hafstadvegen.
 • Revidering av prismodell SFO.
 • Revidering av vedtekter for SFO.
 • Disponering av midlar til uteområde på skular.
 • Prosjektrekneskap - fotballhall Skei.
 • Lærebøker i grunnskulen.
 • Overtaking av verksemd og søknad om skjenkeløyve frå Krut Elvetorget AS.
 • Moglegheitsstudie Førdehuset.
 • Tilslutning til depotavtale i nytt arkivbygg.
 • Overdraging av kyrkjebygg og gravplassar frå Sunnfjord kommune til sokna i Sunnfjord kommune.
 • Reviderte eigedomsskattevedtekter for Sunnfjord kommune.
 • Årsmelding 2021 - kontrollutvalet.
 • Administrasjonsutvalet - nyval.
 • Fritak frå folkevalde verv - Kari Viken (AP).
 • Fritak frå folkevalde verv - Bjarte Urnes (KRF).
 • Tilsetting av kommunedirektør i Sunnfjord kommune.
 • Referatsaker.
 • Interpellasjon frå Eldrid Skudal (SV) om NULL-visjon for seksuelle overgrep.
 • Interpellasjon frå Terje Johan Helgheim om kriseberedskap.
 • Grunngjeve spørsmål frå Magnar Falkenstein (R) om barnefattigdom.