Slike vegplanar er direkte øydeleggande, meiner klimaforskar

– Bøndene produserer det som blir den viktigaste ressursen inn i framtida – mat. Å ta 100 mål dyrka jord for å bygge ein meir robust veg, er direkte øydeleggande ut frå et berekraftomsyn, seier klimaforskar Carlo Aall.