Onsdag stadfesta Fylkestinget i Vestland tilrådinga frå fylkesutvalet når det gjeld Regional Transportplan:

Det blir oppstart på fv. 609 Heilevang. I tillegg blir det ny gang- og sykkelveg mellom Sandane og Storebrua i Gloppen.

Fylkestinget prioriterer fv. 609 Heilevang for oppstart med rassikringsmidlar i 2022/2023. Pengane går til å bygge tunnelen mellom Førde og Askvoll. Heilevangtunnelen er rekna til å koste mellom 750 og 1050 millionar kroner.

Firda kjem tilbake med meir.

Heilevangtunnelen

  • Prosjektet skal gje trygg og rassikker veg på fv. 609 forbi Heilevang, mellom Førde og Askvoll
  • Det har vore tallause store og små ras på strekninga, særskilt kring elva Hundsåna. Strekninga er høgt rangert på vegvesenet sin skredfaktor.
  • Når vegen er stengd, er omkøyringa via Dale. Skal ein til dømes frå Kvammen til Førde er dette nesten ein time ekstra kvar veg.
  • Rassikringa gjeld ei strekning på 3,7 kilometer, der 2,7 kilometer går i tunnel. Prosjektet inneber også at brua ved Hundsåna vert fjerna, men resten av vegen vert ståande att og kan brukast til tilkomst til eigedomar og likande.
  • Prosjektet er rekna til kring 700 millionar kroner.
  • Sidan det er ein fylkesveg, er det Vestland fylkeskommune som må finne pengane. Både Sunnfjord kommune og Askvoll kommune er planmyndigheit, sidan området strekker seg over kommunegrensene.
  • Prosjektet har vore etterlengta i mange år, og har vore både inne og ute av prioriteringslistene til fylket fleire gongar.
  • Namnet Heilevangtunnelen er det Firda som har funne på. Det endelege namnet avgjer Vegvesenet seinare.

Faktaboksen er sist oppdatert av Bent Are Iversen 23. mai 2022.