Et prosjekt som ble vedtatt i Stortinget 18. juni 2015. Totalramme i 2015-kroner er 1,65 milliarder kroner, altså 1650 millioner kroner. En formidabel sum, som var tenkt å benyttes til å få orden på trafikkutfordringene i Førde, herunder bygge nye veier og gang- og sykkelveier. I 2019-kroner er det anslått til 1,8 milliarder. I dag har det sikkert passert 2 milliarder.

Finansieringen er et spleiselag mellom stat, kommune, fylke og bompenger, hvor bompenger står for 60% av finansieringen. Stortinget har i sitt vedtak gitt føring på hvordan bompengetakstene skal kunne økes hvis trafikkgrunnlaget ikke gir den forventede inntekten. Det er, som vi vet, allerede gjort.

For trafikk som bare skal gjennom Førde, det være seg gjennomgangstrafikk på E39 og trafikk til/fra Florø, har det til tider vært tidkrevende å komme seg igjennom sentrum. For trafikk til/fra Florø ville den planlagte nye traseen over Øyrane med bro over til Hallbrandøyra med tilknytning til E39 gjort underverker. Dette kalles tiltak 20, men ble i all praksis skrinlagt før «Førdepakken» ble vedtatt.

Egentlig var det det tiltaket i pakken som var på 3. plass når det gjelder trafikkavvikling. Og nå altså skrinlagt.

Den nye veien «Indre Øyrane» har avlastet gjennomgangstrafikken noe, men er reelt sett ikke noe alternativ for de som f.eks. skal inn på E39 fra Florø. Oppgraderingen av E39 (Hafstadvegen), finansiert av «Førdepakken», er også et paradoks, all den tid at det parallelt planlegges tunnel fra Storehaug til Bruland. Den er foreløpig kalkulert til 3 milliarder, og mulig bompengefinansiering. Da får trafikken på E39 først betale bompenger for å få rustet opp gjennomgangen gjennom Førde og deretter betale bompenger for den nye tunnelen som gjør at en slipper å kjøre gjennom Førde. Ikke verst!

«Førdepakken» har overskredet sin ramme (solid). Og da sier stortingsvedtaket at det skal kuttes i omfanget. Så langt virker det som om det kuttet kun gjelder det tiltaket som ble kalt tiltak 20. I stortingsvedtaket står det: «Dersom kostnadene for nokre av prosjekta/tiltaka auker, vil dette innebære at andre prosjekt ikkje blir gjennomførte.»

For en kommune å få en finansiering som «Førdepakken», må kunne sies å være som «manna fra himmelen». Og det er derfor ikke overraskende at kommunedirektøren i Sunnfjord ønsker å utvide bompengeperiode med 5 år, som stortingsvedtaket gir åpning for. Det betyr også en ekstra økonomisk belastning for all transport på E39 og RV5 til/fra Florø. 12 år må være nok. Muligheten med 5 ekstra år ble stoppet av Stortinget på fremtidige bypakker. De så nok at prosjektene tilpasset seg en fra Stortinget sin side ikke planlagt kostnadsøkning i prosjektene.

Avisen Firda har prisverdig i det siste satt fokus på gjennomføring og finansiering av pakken. Fra utsiden registreres at ord som «alt er i spill» benyttes. Det lyses ut kunstprosjekt finansiert av «Førdepakken». Ny bro, evt broer ved kunstverket Laksen diskuteres. Sågar har det tidligere vært en diskusjon om å bygge parkeringshus i sentrum for å kompensere for plassen gang- og sykkelstiene har beslaglagt. Du tror det knapt.

Løsningen nå må være: Bruk de pengene som er tildelt prosjektet og som blir krevd inn gjennom bompenger innen 12-årsfristen. Prioriter de tiltakene som direkte avhjelper gjennomgangstrafikken.

Deretter finansieres videre tiltak slik andre kommuner må gjøre.