Flernasjonalt samarbeid er under press for tiden. Det er økt polarisering i mange land med gamle og nye fiendebilder. Vi ser sterke nasjonalistiske strømninger og ledere som snakker med utestemme - her må enhver med fornuften i behold sørge for seg og sitt. Slik sett var lederen for verdens mektigste land i det minste klar da han nylig talte til FNs hoveforsamling.

Blandt diplomatiske svar, kom det også noen befriende klare ord. Vår egen statsministeren uttrykte således at en viktig del av det å ivareta et lands interesser, er å finne felles globale løsninger.

Og her går vi og forbereder oss til FN-dagen 24. oktober, en dag som markerer at FN pakten trådte i kraft etter at verden hadde kommet seg ut av de grusomme ødeleggelsene fra den 2. verdenskrig. La meg tillate meg å komme med noen perspektiv med referanse til glokal (global + lokal) satsing på kultur og utdanning her i Sunnfjord-regionen, i et håp om at det peker utover våre egne rammer.

La oss med en gang slå fast: Det er en falsk motsetning å sette opp et nødvendig skille mellom nasjonale egeninteresser og flernasjonale interesser. Vi har her hos oss fått ta del i erfaringer som med all tydelighet viser at verden berikes når man hegner om egne tradisjoner samtidig som man åpner for andres. Gjennom 30 år har Førdefestivalen bragt «Verda til Førde». Her har vi hørt at lyden av det nære og det fjerne sammen skaper gjenklang. Trygghet på egen tradisjon gjør at du er i stand til å omfavne det fremmede og ukjente.

Kanskje er det slik at trygghet for sitt eget nettopp en forusetning for en slik åpenhet. Dette er erfaringer som handler om noe dypere enn å være nysgjerrig. Det viser at det finnes noen grunnfestede, felles verdier på tvers av grenser. Stolthet over egen kultur trenger ikke å true andre, men kan tvert imot gi gir oss et fundament for verdifull utveksling av ulike uttrykk for det å være et menneske.

På UWC Røde Kors Nordisk i Fjaler samler vi hvert år 200 elever på tvers av skillelinjer. Dette er ungdom som er valgt netopp med utgangspunkt i at de sammen representerer et størst mulig mangfold. Gjennom å skape trygge rammer for felles læring, ser vi at de unge nærmer seg hverandre og får bedre forståelse for seg selv og de sammenhengene de inngår i. I dag er det mer en 2500 personer rundt om i verden som har reist ut igjen etter to år i Fjaler – utrustet som agenter for global endring. Vi vet at de hver på sin måte finner sine måter å bidra på.

EU-president Donald Tusk peker på at historien er full av eksempler på hvor lett det er å forvandle kjærlighet for hjemlandet til hat mot naboland. Det som kanskje er ment som postiv patriotisme blir feil hvis det innebærer at det flernasjonale er en trussel mot å ivareta egne borgeres ve og vel. Tusk insisterer på nødvendigheten av samarbeid for å håndtere problemer det globale verdenssamfunnet står overfor.

La meg for egen regning benvene disse som den pågående klima- og flyktningkrisen. Unge over hele verden tar til gatene fordi de ikke stoler på at verdens ledere i denne situasjonen. Dette er stemmer vi trenger i en tid der flernasjonalt samarbeid er i spill. Samtidig er dette ikke tilstrekkelig. De etablerte paritene må også gjøre sitt for å skape nyanserte løsninger som inngir tillit til det herksende systemet, både innenfor det enkelte land og gjennom overnasjonalt samarbeid.

Når det flernasjonale rammeverket blir borte, får solidariteten dårlige kår. Hvem er tjent med at internasjonale relasjoner skal bli en kamp om å unngå svarteper? Og i et økonomisk perspektiv er isolasjon sjelden noen god ide, særlig for oss i små nasjoner som er så avhengig av å handle og samhandle med andre.

Hvis vi tør å kombinere et lite og et stort blikk, skaper vi i vår egen region mikrokosmopolitiske ståsted som også er relevant i større sammenhenger. Vi satser ikke på å skape møtesteder på tvers av kulturer bare fordi det er givende, men også fordi det på et dypere plan er nødvendig for vår felles framtid. La oss hver vår måte gi vårt bidrag til det krevende arbeidet for nå bærekraftsmålene. Til dette trenger vi lokale, nasjonale og overnasjonale løsninger på alle felt. – intet mindre.

Til lykke med FN-dagen 24 oktober!