FHI: Smittespreiinga framleis på relativt lågt nivå

Av

Smittespreiinga er framleis på eit relativt lågt nivå generelt i befolkninga, fortel Folkehelseinstituttet (FHI) i vekerapporten sin.

DEL

Det er sjølv om talet på melde tilfelle dei siste to vekene er på eit betydeleg høgare nivå enn det har vore gjennom sommaren, opplyser FHI.

– Auken i talet på melde tilfelle dei siste vekene kan i stor grad skuldast lokale utbrot i Bergen og Fredrikstad/Sarpsborg og ein auke i talet på melde tilfelle i Oslo, der mange tilfelle kan knytast til smitte i mindre grupper og enkelte utbrot som kommunen og bydelane handterer lokalt, heiter det i rapporten.

Langt fleire blir testa

Det blir testa langt fleire personar kvar veke no enn i mars og april, noko som ifølgje FHI gjer at ein større del av dei smitta blir oppdaga – òg dei med milde symptom.

I veke 37 vart det rapportert om 20 innleggingar i sjukehus med covid-19 som hovudårsak. Dette er det høgste talet på nye innleggingar på éi veke sidan veke 17.

– Det er førebels for tidleg å seie om det er ein aukande trend, kommenterer FHI.

Smitte blant yngre

Samtidig ser FHI ingen auke i talet på innleggingar på intensivavdeling eller i dødsfall som kan knytast til covid-19.

– Dette kan komme av at smitten dei siste vekene primært har funnest hos yngre personar med låg risiko for alvorleg hendingsgang og at den utstrekte testinga og smittesporinga gjer at vi oppdagar fleire tilfelle med eit mildt hendingsgang, heiter det.

FHIs modellering indikerer ei låg og relativ stabil smittespreiing i juli og fram til slutten av august. Så langt er det berekna at om lag 1,5 prosent av befolkninga har vore smitta med covid-19.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken