Sjølv om epidemien har passert toppen, kan det framleis i nokre veker til vere mange innleggingar venta av pasientar på grunn av covid-19, særleg i dei øvre aldersgruppene, skriv FHI i vekerapporten sin.

– Det vil framleis vere ei betydeleg belastning på helsetenesta som følgje av mange pasientar og høgt sjukefråvær, skriv dei.

FHI ber kommunane om å framleis følgje situasjonen og vere årvakne for forverring av epidemien og for utbrot i helseinstitusjonar.

Det er så langt rapportert om 373 nye pasientar innlagde i sjukehus med covid-19 som hovudårsak i veke 11, ein nedgang på 29 prosent frå 524 i veke 10.

I veke 11 var talet på nye pasientar innlagt per 100.000 personar høgast i aldersgruppene 85 og eldre og 75–84 år, men trenden var nedgåande. Blant andre aldersgrupper var trenden relativt stabil eller nedgåande.

24 pasientar vart innlagde på intensivavdeling i veke 11, ned frå 37 veka før.

Influensaviruset er i utbrot i Noreg no. Talet på smitta er svært lågt for årstida, men auken frå dei siste vekene held fram, og det er ein kraftig oppgang frå 2,3 prosent til 5,8 prosent førre veke.