Gå til sidens hovedinnhold

Feil på feil på feil i kronikk av Natalia A. Golis og Reidar Staalesen

Artikkelen er over 1 år gammel

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Golis og Staalesens kronikk av 26. juni vitner om politikere som neppe har lest vedtaket fra direktoratet de anklager. De tyvlåner argumentasjon fra naturvernaktivister som fronter saken sin med usannheter og unøyaktigheter.
Vi trenger folkevalgte som evner å lese saksdokumenter fremfor å score billige miljøvernpoeng på feil grunnlag.

Nedenfor vil jeg påpeke feilene i kronikken deres og opplyse om fakta. Kilder er nummerert og linker til dokumentasjon finnes i bunnen.

1) Dere skriver at Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) ikke lyttet til Havforskningsinstituttet (HI) i behandlingen av søknad om driftskonsesjon. Høringssvaret fra Havforskningsinstituttet omhandlet kun sjødeponiet og faller med dette utenfor rammene av Mineralloven som DMF skal vurdere i søknaden [1]. Utslippstillatelsen ble gitt i 2015, påklaget av naturvernere og ble opprettholdt av Kongen i Statsråd i 2016 etter svært grundige vurderinger fra Miljødirektoratet [2, 3, 4, 5, 6].

2) Dere skriver “Kjemikalier som er giftig for vannlevende organismer skal hjelpe støvet å falle, men vil bli liggende på havbunnen og legge den død.”, men tar feil i begge påstandene.

Stoffet som skal hjelpe støvet med å falle (flokkuleringsmiddel), er ikke giftig og benyttes av vannverk i dag [7,8]. Flokkuleringseffekten i sjøvann vil sørge for at fine partikler klumper seg sammen og sedimenterer raskt på bunnen.

Ett av de tre kjemikaliene som benyttes, SIBX, kan derimot være giftig. Om dette er giftig eller ikke er et spørsmål om konsentrasjon; alt handler om mengde kjemikalier mot mengde vann. For å avklare om mengden SIBX er giftig eller ikke har det vært foretatt en rekke undersøkelser. Resultatet av disse undersøkelsene er sendt til Miljødirektoratet 10. juni i år. Dersom Miljødirektoratet godkjenner søknaden er det fordi de har vurdert det dithen at effekten av stoffet på livet i fjordbunnen er så lav at det kan godkjennes.

3) Dere skriver at deponiet befinner seg “i en nasjonal laksefjord”.

Dette er feil. Tiltaksområdet ligger i sin helhet utenfor Ålasundet, som er ytre grense for Førdefjorden nasjonale laksefjord. Videre har Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) allerede vurdert dette i konsekvensutredningen og uttalt at “laksesmolt svømmer oftest nært overflaten når de vandrer ut i fjorden, gjerne mindre enn to meters dyp” [9]. Som kjent foregår deponeringen på 300 meters dyp hvor ingen laks vandrer.

4) Dere skriver “Vi har arter som er på rødlisten, og vi har kunnskap om at alt liv vil fortrenges fra området”. Dette er korrekt, men la meg nyansere: Det er observert tre arter fra rødlisten i fjorden: pigghå, blålange og uer. Havforskningsinstituttet hadde følgende å si om dette i konsekvensutredningen [10]: "Forekomsten av disse artene i Førdefjorden er på ingen måte unik, man vil finne disse i flere av nabofjordene, og har en marginal betydning i forhold til resten av bestandene."

Alle tre artene er på rødlisten som følge av overfiske, ikke miljøpåvirkning.

Jeg anbefaler alle som har en mening om deponiet om å se videoen fra DNVs undersøkelse av fjordbunnen [11]. Merk også at bergarten eklogitt, som gruveavgangen består av, benyttes i dag som tildekkingsmasse av forurenset havbunn.

Menneskelig aktivitet er et kost/nytte-spørsmål. Alle som bor i et hus, handler på et kjøpesenter, kjører på en vei eller jobber på et kontor kan gjøre dette fordi naturen har blitt vurdert og nedprioritert. Huset ditt står på flere hundre kvadratmeter natur som er tilintetgjort for livet som hadde sitt bosted der før deg.

Det må også nevnes at elver fører med seg partikler og støv av samme art som den finmalte gruveavgangen. Det er estimert at elven Jølstra alene fører med seg over en kvart million tonn støv ned i Førdefjorden hvert år, ca en femtedel av det årlige deponeringsbehovet [14].

5) Dere skriver “Vi har kunnskap som forteller oss at dette går gale. I Jøssingfjord som Titania brukte som deponi er det dødt, 34 år etter endt deponering. Det som i dag er en ørken uten liv, burde vært kunnskap som vi tok med oss 34 år seinere når vi skal skape fremtidens industri.”

For det første vil jeg påpeke at Jøssingfjorden i 2018 fikk tilstandsgrad "god" og "svært god" av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) [16].

For det andre har erfaringene fra dette sjødeponiet i aller høyeste grad vært brukt som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å godkjenne andre sjødeponier [17].

Men noe gikk galt der, først og fremst på grunn av feilinformerte naturvernere og konfliktskye politikere som handlet mot faglige råd. Professorene Aagaard og Bjørlykke ved UiO har skrevet en veldig god og trist oppsummering av denne fadesen [18].

Det er også et vesentlig poeng at Jøssingfjorden er kort og kun 30 meter dyp, mens Førdefjorden er lang og 300 meter dyp. Livet i fjorden blir dermed langt mer påvirket i førstnevnte.

6) Dere skriver “Millioner med tonn av steinstøv, som kan benyttes eller gjenfylles, skal nå senkes på havbunnen i Førdefjorden.”, hvor dere har lagt et premiss om at det er om å gjøre å deponere så mye som mulig. I utslippstillatelsen er dette regulert av kap 2.3 [15]. Målet for Nordic Mining er at opptil 15% av restmassene kan benyttes til ulike formål.

7) Dere skriver “Det er ikke for å bidra til det grønne skiftet [...]. Vi tillater det for et fargepigment som gjør hvitmaling og iskrem hvitere.”

Det er en misforståelse at titandioksid kun kan brukes til fargepigment og utelukkende er av kosmetisk betydning. Rutil (titandioksid) kan brukes i solkrem for å øke beskyttelsen mot ultrafiolett stråling og det kan benyttes i flere typer hydrogenproduksjon [19]. Det benyttes til å lage lysdioder som erstatter glødepærer og dermed reduserer verdens energiforbruk. Listen er lengre enn dere kan tenke dere (medisiner, solceller, batteriteknologi, vannrensing osv).

Titandioksid er også råstoffet til metallet titan som er viktig for å gjøre flyene lettere og mindre forurensende. Det benyttes også til proteser i mennesker. Jeg tør faktisk påstå at titandioksid i alle høyeste grad bidrar til det grønne skiftet!


8) Til slutt presenterer dere Arctic Mineral Resources (AMR) som et plausibelt alternativ. AMR har fremmet et konsept med prosessanlegg på lekter, uten sjødeponi og med full tilbakefylling av masser i fjellet og uten åpent dagbrudd.

For det første er ikke dette konsept kvalitetssjekket eller verifisert av en uavhengig/gruvekompetent tredjepart og fremstår derfor som et luftslott utover en fancy powerpointpresentasjon.

For det andre er det aldri sendt inn søknader til myndighetene om å etablere gruve [20]. For det tredje innehar eierne ingen gruvefaglig kompetanse (utover å ha jobbet i et investeringsfond hvor man investerte i gruver). For det fjerde har de aldri foretatt egne undersøkelser av fjellet, og sist men ikke minst har de verken penger eller ansatte å etablere gruve med [21, 22].

AMRs protester til Nordic Minings søknad om driftskonsesjon ble blankt avvist av DMF [25].

Avslutningsvis oppfordrer jeg Natalia A. Golis og Reidar Staalesen til å sette seg bedre inn i saken neste gang de ytrer seg. Som folkevalgte plikter dere å gjøre kvalifiserte vurderinger. Dette forutsetter at dere til tider må lese kjedelige dokumenter og lange rapporter. Dere kan gjerne starte med listen under.

Kilder:
1: https://www.dirmin.no/sites/default/files/tildeling_av_driftskonsesjon_etter_mineralloven_for_engeboprosjektet_i_sunnfjord_kommune.pdf
2: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utslippstillatelse-til-gruvevirksomhet-i-engebofjell/id2406887/
3: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tillatelse-til-gruvevirksomhet-i-engebofjellet-stadfestes-av-kongen-i-statsrad/id2476448/
4: https://www.regjeringen.no/contentassets/8080f87651d041008c094781076d27c5/vurdering-klage-miljodirektoratet240915.pdf
5: https://www.regjeringen.no/contentassets/8080f87651d041008c094781076d27c5/vurdering-klager-oppfolgende-miljodirektoratet081015.pdf
6: https://www.regjeringen.no/contentassets/8080f87651d041008c094781076d27c5/vurdering-strom-partikkelspredning-dyreliv-miljodirektoratet180116-.pdf
7: https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/vannbehandlingskjemikalier/liste_over_godkjente_vannbehandlingskjemikalier__list_over_the_approved_chemicals_for_drinking_water_treatment.24771/binary/Liste%20over%20godkjente%20vannbehandlingskjemikalier%20-%20List%20over%20the%20approved%20chemicals%20for%20drinking%20water%20treatment
8: https://vannforeningen.no/wp-content/uploads/2015/06/1995_30927.pdf
9: https://www.nina.no/archive/nina/pppbasepdf/rapport/2009/416.pdf
10: https://www.hi.no/resources/publikasjoner/rapport-fra-havforskningen/2008/2008-9_hi-rapp_pdf_til_web.pdf
11: https://vimeo.com/108095785
12: https://no.wikipedia.org/wiki/Ulrikstunnelen#Utbygging
13: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/ryfast/Nyhetsarkiv/tunnelmasse-blir-n%C3%A6ringsareal
14: https://infonom.webnode.com/news/utslipp-fra-elv-sand%2c-silt%2c-leire-og-oppl%C3%B8ste-stoffer/
15: https://www.regjeringen.no/contentassets/d64de37507d347f0b2ea6beaf6f8b288/nordic-rutile-asa--tillatelse-pdf-l239074.pdf
16: https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/2565675
17: https://www.niva.no/nyheter/ny-kunnskap-fra-gamle-sjodeponier
18: https://forskning.no/geofag-naturvern/naturvernere-lager-naturkatastrofe/1002602
19: https://www.icis.com/explore/resources/news/2007/11/07/9076546/titanium-dioxide-tio2-uses-and-market-data/
20: https://www.firda.no/nyheiter/nordic-mining/arctic-mineral-resources/har-ikkje-levert-blir-ikkje-vurdert/s/5-15-827713
21: https://www.firda.no/nyheiter/arctic-mineral-resources/engebo/arctic-mineral-resources-driv-engebo-prosjektet-utan-pengar/s/5-15-883050
22: https://proff.no/selskap/arctic-mineral-resources-as/oslo/-/IF847JZ0000/
23: https://www.aksjeeiere.no/?utf8=%E2%9C%93&year=2019&q=arctic+mineral+resources
24: https://lovdata.no/lov/2009-06-19-101/%C2%A739
25: https://www.dirmin.no/aktuelt/driftskonsesjon-til-nordic-rutile-engeboprosjektet-i-sunnfjord-kommune

Kommentarer til denne saken