I fjor registrerte politiet og påtalemakta i alt 278.800 lovbrot, som er litt over 7 prosent færre enn året før.

Nedgangen er klart størst for narkotikalovbrot, som har falle med ein tredel. Narkotikalovbrot blir for det meste melde av politiet sjølv.

Fallet i meldingane auka i april etter at Riksadvokaten sende ut retningslinjer for bruken til politiet av tvangsmiddel, særleg knytt til bruk og innehav av mindre mengder narkotika.

Medan det dei tre første månadene i år i snitt vart registrerte litt under 1.000 brot på narkotikareglane i legemiddellova, var snittet nærast halvert, til litt over 500 slike lovbrot per månad resten av året, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eigedomstjuveria er reduserte med i underkant av 9 prosent frå året før, noko som i størst grad har samanheng med 3.000 færre melde sykkeltjuveri.

(©NPK)