Gå til sidens hovedinnhold

Dei fekk skuleplass i Førde, så mista dei den. No blir det ekstra-møte i fylket om saka

Fredag er opplæringsutvalet kalla inn til eit ekstra møte for å diskutere førsteinntaket til vidaregåande opplæring i Vestland fylke.

For abonnentar

– Bakgrunnen for møtet er at det verserer ulik informasjon knytt til førsteinntaket.

Det seier Karianne Torvanger (Ap), leiar for Hovudutval for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune.

Den sprikande informasjonen handlar om dei 13 elevane som ved ein feil fekk tilbod om skuleplass ved Mo og Øyrane vgs. i Førde, og som no ikkje vil godta at dei mistar skuleplassen dei var lova.

I etterkant har politikarar i mellom anna Sunnfjord kommune kravd at det blir oppretta ein ekstra klasse for VG1 Bygg- og anleggsteknikk ved Mo og Øyrane, slik at dei 13 elevane ikkje blir skadelidande for feilen som er gjort.

I samband med dette kravet uttalte Torvanger til Firda at ho hadde fått informasjon frå administrasjonen om kapasitetsutfordringar ved Mo og Øyrane. Ho utdjupa at dette handla om både manglande plass og vanskar med å få tak i lærarar.

I same artikkel sa rektor Liv Horvei at det er nok plass ved skulen. Ho sa også at det kunne bli krevjande å få tak i nok lærarar, men at det kan vere mogleg.

Les også

13 elevar fekk melding om at dei hadde fått skuleplass i Førde - så ombestemte fylket seg

Det er plass i Førde

Firda har vore i kontakt med fylkesadministrasjonen, der Sissel Øverdal fungerer som direktør for opplæring for Bjørn Lyngedal, for å finne ut kva informasjon dei har gitt.

Øverdal seier at ordet kapasitet har blitt brukt, men at det frå administrasjonen si side nok ikkje har vore heilt tydeleg på kva dette handlar om.

– Mange har uttalt seg i saka og dei har lagt ulike oppfatningar i omgrepet kapasitet og har nok blitt forstått ulikt. Vi ser no at dette har vore utfordrande for alle involverte, seier Øverdal og presiserer administrasjonen si oppfatning av kapasiteten:

– Rektor har meldt at skulen har verkstadar og rom og har hatt fem parallellar før, men at det vert trongt med fem klassar. For augneblinken er ikkje det faglege på plass, seier Øverdal.

Rektor Liv Horvei gjentar overfor Firda at det kan bli ei utfordring å få lærarkrefter på plass, men seier også at det ikkje er uvanleg at skulane må kaste seg rundt og lyse ut lærarstillingar både rett før skulestart og i løpet av skuleåret.

– Det er ein kabal som eg må sette meg ned å sjå på, men eg må vente på instruks, seier Horvei.

Meir konkret kan ikkje administrasjonen jobbe med å eventuelt opprette ein ny klasse ved Mo og Øyrane før dei har fått nye politiske signal.

Les også

Fryktar at dei må til Florø, etter at fylket rota bort skuleplassen deira

Kan vere elevar som vil ha plass i Florø

Torvanger strekar under at politikarane treng eit breiare kunnskapsgrunnlag enn berre kapasiteten ved skulen i Førde. Kva som blir løysinga er for tidleg å seie.

– Eg har sendt ei klar og tydeleg bestilling til administrasjonen for å finne ut korleis vi kan løyse dette på best mogleg måte, seier ho.

– Betyr det at ein også ser på å opprette ein ny klasse?

– Eg har bedt om at ein vurderer alle moglege løysingar, så eg reknar med at det blir ei av løysingane som blir diskutert.

Helst ser Torvanger at floken blir løyst gjennom det ordinære opptaket. Allereie onsdag kan puslespelet bli meir tydeleg, då går fristen for å takke ja eller nei til tilboda som er gitt i førsteinntaket. Kanskje vil dei 13 elevane då få eit tilbod dei vil takke ja til.

– Vi får eit betre bilde av heile situasjonen etter at inntaket er lukka, seier ho, og peikar på det ho meiner er ei anna feiloppfatning som har danna seg: At det ikkje er nok elevar til å fylle den andre gruppa i Florø. Også dette vil vi først få svar på når den andre runden av opptaket er gjennomført.

Ho står fast på den politiske prioriteringa som vart gjort. Denne vart gjort etter at ein kjende søkartalet. Likevel valde politikarane å behalde to klassar i Florø framfor å opprette ein ekstra i Førde. Torvanger forklarer at det vart gjort ei endring i plasstal for klassane som fekk eit spesielt uheldig utslag for Flora vgs. då det forsvann tre yrkesfaggrupper som ville blitt sett i gang med dei gamle kriteria.

– Fylkespolitikarane har eit større heilskapleg ansvar for opplæringstilbodet. Vi ville fordele byrda litt for å ikkje rasere yrkesfagmiljøet over natta, seier ho.

Les også

Følling ber dei vaksne ordne opp i skulerotet. Torvanger meiner det ikkje er så enkelt

Rettsleg bindande avtale?

At ein no kanskje må diskutere ein ekstra klasse i Førde handlar derfor ikkje først og fremst om søkartal, men om at feilen som er gjort av fylkeskommunen ikkje skal få konsekvensar for dei som vart ramma, meiner Torvanger.

Far til ein av elevane, Endre Birkeland, meiner elevane har eit rettsleg krav på skuleplass sidan fylkeskommunen har gjort ein skriftleg avtale med dei.

Torvanger reknar med at fylkeskommunen har sitt på det tørre når dei forsøker å løyse floken på andre måtar:

– Då eg fekk vite at det var gjort ein feil var eg veldig tydeleg på at vi måtte sjekke ut det juridiske, så det antar eg at administrasjonen har gjort, seier ho.

Kommentarer til denne saken